Translation

asso->desc
English
Key English Catalan Actions
news What’s up on @:txt.soft? Què passa a @:txt.soft?
medias->title Press Release Comunicat de premsa
medias->intro @:txt.soft and the “@:txt.dio” campaign received some attention. Here are some extracts from our [Press release](@:link.press). @:txt.soft i la “@:txt.dio” campanya han rebut algunes atencions. Ací teniu alguns extractes del nostre [Comunicat de premsa](@:link.press).
medias->th1 Date Data
medias->th2 Media Mitjans
medias->th3 Links Enllaços
medias->lArticle Link to the article Enllaç a l’article
medias->lPaywall Link to the article (subscribers) Enllaç a l’article (subscriptors)
medias->lSummary Link to the summary of the issue Enllaç al resum del problema
medias->lPodcast Link to the podcast Enllaç al podcast
medias->lListen Link to the listening page Enllaç al mode escolta de la pàgina
communaute->title A community Una comunitat
communaute->desc A joyful mess Un bon embolic
communaute->text Who is behind @:txt.soft? Everybody who took part in our projects at some point. It is enough to be eager to promote Open source and license your contribution as open source. It guarantees that it will be added to the commons without any risk of being seized. Qui està darrere @:txt.soft? Tot el món qui participa als nostres projectes en algun moment. Hi ha prou amb tindre entusiasme per promoure l’Open source i llicenciar les vostres contribucions com a open source. Això garanteix que serà afegit al patrimoni obert sense cap risc que ho aturem.
asso->title An association Una associació
asso->desc A bit of cathedral Un poc de catedral
asso->text @:txt.soft is based on a law 1901 association (not-for-profit association of volunteers). Up to it to smooth out any rough edges and to ensure that the community can function in good conditions. There are @:people.employees permanent posts and it’s mostly financed by individual donations collected on Internet. You can be a member too, but careful, it is more a vocation than a sinecure! @:txt.soft està basat en una llei d’associacions de 1901 (associació de voluntaris
sense ànim de lucre). Amb la finalitat de suavitzar qualsevol problema i per
asegurar-se que la comunitat pot funcionar en bones condicions. Hi ha @:people.employees
publicacions permanents i està financiat majoritàriament per donacions individuals
recolectades a Internet. Tu també pots ser membre, però aneu amb compte, és
més una vocació que una sinecura!
participer->title Participate? Participar?
participer->desc There are lots of ways to participate with us to spread the Free spirit through our numerous projects. Hi ha moltes formes de participar amb nosaltres per difondre l’Esperit Lliure mitjançant els nostres nombrosos projetes.
participer->text Test, write, moderate, administrate, translate, proofread, relay, code, communicate, promote, raise awareness… Don’t hesitate to [join in](@:link.participer) with us! And thanks in advance… Prova, escriu, modera, administra, tradueix, revisa, retransmet, codifica, comunica, difón, crea consciència… No dubtes en [unir-te](@:link.participer) a nosaltres! I gràcies amb antelació…
soutenir->title Support us? Donar-nos suport?
soutenir->desc because its free as in free speech, not as in free beer Perquè és lliure com a la llibertat d’expressió, no com la cervessa gratuïta
soutenir->text @:txt.soft would be nothing without its volunteer community, but cannot operate without the support of the association which has expenses and employs @:people.employees vital employees. Our funding depends on individual donations, that means on you. [If you think we deserve it…](@:link.soutenir) @:txt.soft no seria res sense la seua comunitat de voluntaris, però no pot
operar sense el suport de l’associació la qual té despeses i contracta empleats
@:people.employees vitals. La nostra financiació depèn de les donacions individuals,
recau sobre vosaltres. [Si penses que ho mereixem…](@:link.soutenir)
partenaires->title Our partners Els nostres col·laboradors
partenaires->desc @:txt.soft is first and foremost a community of users. Yet, its functioning is distinctly that of a network, of projects, but also of partners..<br />So, @:txt.soft receives the support from numerous organisations (public, business, not-for-profit) allowing our projects to grow and develop. [List of all our partners](@:link.partenaires) @:txt.spft és primer i principalment una comunitat d’usuaris. El seu funcionament
és clarament una xarxa, de projectes, però també de col·laboradors.<br />
Per tant, @:txt.soft rep suport de nombroses organitzacions (públiques, empresarials,
sense ànim de lucre) permetent als nostres projectes crèixer i desenvolupar-se.
[List of all our partners](@:link.partenaires)
logiciel->title Free software? Software lliure?
logiciel->desc [Free software](@:link.wFreeSoftware) is a software that offers and guarantees the following four liberties: usage, study, modification and copying in order to spread (free of charge or not). [Software lliure](@:link.wFreeSoftware) és software què ofereix i garanteix les següents quatre llibertats: ús, estudi, modificació i còpia amb la finalitat de difondre (sense càrrec o no).
logiciel->text1 This is technically permitted thanks to the access to the [code](@:link.wSourceCode) and legally with the [free license](@:link.wFreeLicense) going with it. Theses *four liberties* promote transparency, trust, exchange, sharing and collaboration inside communities. Això és permès tècnicament gràcies a l’accés al [codi](@:link.wSourceCode) i legalment gràcies a les [llicències lliures](@:link.wFreeLicense) que l’acompanyen. Aquestes *quatre llibertats* promouen la transparència, confiança, intercanvi, compartició i col·laboració dins de les comunitats.
logiciel->text2 @:txt.soft provides a directory, USB and DVD keys and a Windows installer to discover these and use them regularly. @:txt.soft proveu una guia, claus USB i DVD i un instal·lador de Windows per descobrir-les i emprar-les regularment.
culture->title Free Culture? Cultura Lliure?
culture->desc Ease by Internet and digitisation, “[free culture](@:link.wFreeCulture)” is a evolving culture inspired directly by free software in its spirit and licenses to promote and spread intellectuals works. Facilitat per l’Internet i la digitalització, “[cultura lliure](@:link.wFreeCulture)” és una cultura en constant evolució inspirada directament pel software lliure i el seu esperit i llicències per difondre els treballs intel·lectuals.
Key English Catalan Actions
accroche->[0] A network dedicated to globally promoting “*free*” and particularly *free software*. Una invitació a construir junts un món de compartició i cooperació.
accroche->[1] Many services and innovative projects freely put at the disposal of the general public. Una [comunitat](#topPgCommunaute) de voluntaris amb el suport d’una associació d’interés públic.
accroche->[2] A [community](#topPgCommunaute) of volunteers supported by a public interest association. Molts serveis i projectes innovadors posats lliurement al servei del públic general.
accroche->[3] An invitation to build together a world of sharing and cooperation. Una xarxa dedicada a promoure globalment “*llibertat*” i particularment *software lliure*.
asso->desc A bit of cathedral Un poc de catedral
asso->text @:txt.soft is based on a law 1901 association (not-for-profit association of volunteers). Up to it to smooth out any rough edges and to ensure that the community can function in good conditions. There are @:people.employees permanent posts and it’s mostly financed by individual donations collected on Internet. You can be a member too, but careful, it is more a vocation than a sinecure! @:txt.soft està basat en una llei d’associacions de 1901 (associació de voluntaris
sense ànim de lucre). Amb la finalitat de suavitzar qualsevol problema i per
asegurar-se que la comunitat pot funcionar en bones condicions. Hi ha @:people.employees
publicacions permanents i està financiat majoritàriament per donacions individuals
recolectades a Internet. Tu també pots ser membre, però aneu amb compte, és
més una vocació que una sinecura!
asso->title An association Una associació
cloud->desc Code name: “@:txt.cloud” Nom en clau: “@:txt.cloud”
cloud->text1 Intuitive, registration-free, and directly in your browser, it is a set of online free services and respectful of your personal data. These services are offered in the context of our campaign @:html.dio Intuitiva, amb registre gratuït, i directament al teu navegador, és un conjunt the serveis lliures online i respectuosos amb la teua informació personal. Aquests serveis són oferits en el context de la nostra campanya @:html.dio
cloud->text2 You can also install these on your own server, thus helping to decentralize Internet. Tutorials are availables in the section <a href="@:link.garden" lang="fr">Cultiver son jardin</a> (only in French at the moment) to help you to go for it. També els pots intal·lar al teu propi servidor, ajudant així a la descentralització
d’Internet. Tutorials disponibles a la secció
<a href="@:link.garden" lang="fr">Cultiver son jardin</a>
(només en francés pel moment) per ajudar-te a aconseguir-ho.
cloud->title Free services? Serveis lliures?
communaute->desc A joyful mess Un bon embolic
communaute->text Who is behind @:txt.soft? Everybody who took part in our projects at some point. It is enough to be eager to promote Open source and license your contribution as open source. It guarantees that it will be added to the commons without any risk of being seized. Qui està darrere @:txt.soft? Tot el món qui participa als nostres projectes en algun moment. Hi ha prou amb tindre entusiasme per promoure l’Open source i llicenciar les vostres contribucions com a open source. Això garanteix que serà afegit al patrimoni obert sense cap risc que ho aturem.
communaute->title A community Una comunitat
culture->desc Ease by Internet and digitisation, “[free culture](@:link.wFreeCulture)” is a evolving culture inspired directly by free software in its spirit and licenses to promote and spread intellectuals works. Facilitat per l’Internet i la digitalització, “[cultura lliure](@:link.wFreeCulture)” és una cultura en constant evolució inspirada directament pel software lliure i el seu esperit i llicències per difondre els treballs intel·lectuals.
culture->quote “Because it will be one of the biggest missed opportunities of our era if the free software doesn’t free anything else than code.” “Perquè serà un de les més grans oportunitats perdudes de la nostra era si el software lliure no allibera res més que el codi.”
culture->text1 It explores various domains such as arts, education, sciences, hardware… These works can then be considered as [common goods](@:link.wCommons). The most illustrative example is the free encyclopedia Wikipedia. Explora diversos camps com les arts, educació, ciències, hardware… Aquests treballs poden ser considerats com [bens comuns](@:link.wCommons). L’exemple més il·lustratiu és l’enciclopèdia lliure Viquipèdia.
culture->text2 In this context, @:txt.soft offers you a blog, a publising house a video platform, a website dedicated to free music as well as an original collaborative translation service. En aquest context, @:txt.soft t’ofereix un blog, una editorial, una plataforma de video, una pàgina web dedicada a la música lliure així com un original servei de traducció col·laboratiu.
culture->title Free Culture? Cultura Lliure?

Loading…

User avatar harry

New translation

Framasoft / Full - PagesCatalan

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Key
asso->desc
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/translations/ca/pages.yml, string 20