Translation

accroche->[1]
English
Key English Catalan Actions
accroche->[0] A network dedicated to globally promoting “*free*” and particularly *free software*. Una invitació a construir junts un món de compartició i cooperació.
accroche->[1] Many services and innovative projects freely put at the disposal of the general public. Una [comunitat](#topPgCommunaute) de voluntaris amb el suport d’una associació d’interés públic.
accroche->[2] A [community](#topPgCommunaute) of volunteers supported by a public interest association. Molts serveis i projectes innovadors posats lliurement al servei del públic general.
accroche->[3] An invitation to build together a world of sharing and cooperation. Una xarxa dedicada a promoure globalment “*llibertat*” i particularment *software lliure*.
news What’s up on @:txt.soft? Què passa a @:txt.soft?
medias->title Press Release Comunicat de premsa
medias->intro @:txt.soft and the “@:txt.dio” campaign received some attention. Here are some extracts from our [Press release](@:link.press). @:txt.soft i la “@:txt.dio” campanya han rebut algunes atencions. Ací teniu alguns extractes del nostre [Comunicat de premsa](@:link.press).
medias->th1 Date Data
medias->th2 Media Mitjans
medias->th3 Links Enllaços
medias->lArticle Link to the article Enllaç a l’article
medias->lPaywall Link to the article (subscribers) Enllaç a l’article (subscriptors)
medias->lSummary Link to the summary of the issue Enllaç al resum del problema
medias->lPodcast Link to the podcast Enllaç al podcast
medias->lListen Link to the listening page Enllaç al mode escolta de la pàgina
communaute->title A community Una comunitat
communaute->desc A joyful mess Un bon embolic
Key English Catalan Actions
accroche->[0] A network dedicated to globally promoting “*free*” and particularly *free software*. Una invitació a construir junts un món de compartició i cooperació.
accroche->[1] Many services and innovative projects freely put at the disposal of the general public. Una [comunitat](#topPgCommunaute) de voluntaris amb el suport d’una associació d’interés públic.
accroche->[2] A [community](#topPgCommunaute) of volunteers supported by a public interest association. Molts serveis i projectes innovadors posats lliurement al servei del públic general.
accroche->[3] An invitation to build together a world of sharing and cooperation. Una xarxa dedicada a promoure globalment “*llibertat*” i particularment *software lliure*.
asso->desc A bit of cathedral Un poc de catedral
asso->text @:txt.soft is based on a law 1901 association (not-for-profit association of volunteers). Up to it to smooth out any rough edges and to ensure that the community can function in good conditions. There are @:people.employees permanent posts and it’s mostly financed by individual donations collected on Internet. You can be a member too, but careful, it is more a vocation than a sinecure! @:txt.soft està basat en una llei d’associacions de 1901 (associació de voluntaris
sense ànim de lucre). Amb la finalitat de suavitzar qualsevol problema i per
asegurar-se que la comunitat pot funcionar en bones condicions. Hi ha @:people.employees
publicacions permanents i està financiat majoritàriament per donacions individuals
recolectades a Internet. Tu també pots ser membre, però aneu amb compte, és
més una vocació que una sinecura!
asso->title An association Una associació
cloud->desc Code name: “@:txt.cloud” Nom en clau: “@:txt.cloud”
cloud->text1 Intuitive, registration-free, and directly in your browser, it is a set of online free services and respectful of your personal data. These services are offered in the context of our campaign @:html.dio Intuitiva, amb registre gratuït, i directament al teu navegador, és un conjunt the serveis lliures online i respectuosos amb la teua informació personal. Aquests serveis són oferits en el context de la nostra campanya @:html.dio
cloud->text2 You can also install these on your own server, thus helping to decentralize Internet. Tutorials are availables in the section <a href="@:link.garden" lang="fr">Cultiver son jardin</a> (only in French at the moment) to help you to go for it. També els pots intal·lar al teu propi servidor, ajudant així a la descentralització
d’Internet. Tutorials disponibles a la secció
<a href="@:link.garden" lang="fr">Cultiver son jardin</a>
(només en francés pel moment) per ajudar-te a aconseguir-ho.
cloud->title Free services? Serveis lliures?
communaute->desc A joyful mess Un bon embolic
communaute->text Who is behind @:txt.soft? Everybody who took part in our projects at some point. It is enough to be eager to promote Open source and license your contribution as open source. It guarantees that it will be added to the commons without any risk of being seized. Qui està darrere @:txt.soft? Tot el món qui participa als nostres projectes en algun moment. Hi ha prou amb tindre entusiasme per promoure l’Open source i llicenciar les vostres contribucions com a open source. Això garanteix que serà afegit al patrimoni obert sense cap risc que ho aturem.
communaute->title A community Una comunitat
culture->desc Ease by Internet and digitisation, “[free culture](@:link.wFreeCulture)” is a evolving culture inspired directly by free software in its spirit and licenses to promote and spread intellectuals works. Facilitat per l’Internet i la digitalització, “[cultura lliure](@:link.wFreeCulture)” és una cultura en constant evolució inspirada directament pel software lliure i el seu esperit i llicències per difondre els treballs intel·lectuals.
culture->quote “Because it will be one of the biggest missed opportunities of our era if the free software doesn’t free anything else than code.” “Perquè serà un de les més grans oportunitats perdudes de la nostra era si el software lliure no allibera res més que el codi.”

Loading…

User avatar harry

New translation

Framasoft / Full - PagesCatalan

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Key
accroche->[1]
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/translations/ca/pages.yml, string 2