Translation

logiciel->desc
English
Key English Catalan
communaute->title Free community Comunitat lliure
communaute->desc Are you free tonight? Estàs lliure aquesta nit?
campagnes->sites->dio->what Campaign 2014-2017 Campanya 2014-2017
campagnes->sites->cuo->what Campaign 2017-2020 Campanya 2017-2020
logiciel->title Free software Software lliure
logiciel->desc Liberty, Equality, Fraternity Llibertat, Igualtat, Fraternitat
logiciel->sites->libre->what A Directory Una guia
logiciel->sites->libre->title The big directory El gran directori
logiciel->sites->libre->desc More than 1600 peices of software, tested, rated and commented on by the longest running and @:txt.soft’s debut project. Includes tutorials and comprehensive docs. Més de 1600 peces de softawre, testades, valorades i comentades pels
projecte més grans i @:txt.soft’s els projectes en debut. Inclou
tutorials i documentació completa.
logiciel->sites->key->what A USB thumb drive Un dispositiu USB
logiciel->sites->key->title Full tank of Freedom in a simple device Un recipient ple de Llibertat en un simple dispositiu
logiciel->sites->key->desc With a USB memory stick (or any other mobile device) use more than a hundred free programs for mobile, for Windows, test and install a GNU/Linux distro or have offline access to Wikipédia in French. Amb un llapis USB (o qualsevol altre dispositiu mòbil) empra més de cent
programes lliures per telèfon, per Windows, prova i instal·la una
distribució GNU/Linux o tin accés offline a la Viquipèdia en francès.
logiciel->sites->dvd->what Un DVD Un DVD
logiciel->sites->dvd->title Full tank of Freedom in a DVD Un recipient de Llibertat en un DVD
logiciel->sites->dvd->desc A DVD stuffed with the best free software for Windows, Mac and GNU/Linux (distro included) but also free culture (text, photo, audio and video). Also available as a special School Edition Un DVD carregat amb el millor software per a Windows, Mac i GNU/Linux
(distros incloses) però també amb la millor cultura lliure (textos,
fotos, audio i videos). Tambñe disponible com a Edició Especial d’Escola
logiciel->sites->pack->what A distributor Un distribuïdor
logiciel->sites->pack->title Massive install Instal·lació massiva
logiciel->sites->pack->desc @:txt.pack is a handy tool to pick the best free software for Window’s most recent version.<br />You select the software you want and all the programs are installed in a single convenient step! @:txt.pack és una eina pràctica per seleccionar el millor software lliure
per la versió més recent de Windows. <br />Tu tries el software que vols i
tots els programes són instal·lats en una única i convenient passa!
culture->title Free cultures Cultures lliures
culture->desc Extending the scope of open source Expandint l’abast de l’open source
culture->sites->blog->what Info Info
Key English Catalan
culture->sites->book->title Betting on free books L’aposta pels llibres lliures
culture->sites->book->what Some books Alguns llibres
culture->sites->games->desc @:txt.games is a compilation of free games, some of them online or on PC, tablet, which do not require any installation. @:txt.games és una recopilació de jocs lliures, alguns d’ells online
o en PC, tablet, els quals no requereixen cap instal·lació.
culture->sites->games->title Online or offline gaming Videojocs Online i Offline
culture->sites->games->what Gaming Videojocs
culture->sites->lang->desc Translate together, mainly from English to French, with a sense of community and leveraging the power of the Internet and good will of its inhabitants. It can consist of articles, subtitles or even entire books! Tradueix conjuntament, principalment d’anglès a francès, amb un sentiment
de comunitat i aprofitant el poder de l’Internet i la bona voluntat dels seus
habitants. Pot consistir en articles, subtítols o inclòs llibres sencers!
culture->sites->lang->title Collaborative translation Traducció col·laborativa
culture->sites->lang->what Translations Traduccions
culture->sites->minetest->desc @:txt.minetest is a server for the Minetest game, a “sandbox game” in which you build and decompose blocks to modify it and with which you can build your own educational apps. @:txt.minetest és un servidor pel joc Minetest, un “joc sandbox” al qual
pots construir i descompondre blocs per modificar-ho tot i amb el qual pots
construir les teues apps educacions pròpies.
culture->sites->minetest->title Mining educational game Explotant els videojocs educacionals
culture->sites->minetest->what Gaming Videojocs
culture->sites->tube->desc Videos in French (or with French subtitles) about free software and Open source in general. Interviews, conferences, documentaries, tv broadcasts… to get informed but also to inform others. Videos en francès (o amb subtítols en francès) sobre el software lliure
i l’Open source en general. Entrevistes, conferències, documentals, emissions
de tv… per estar informats però també per informar els altres.
culture->sites->tube->title Our free « YouTube » El nostre « YouTube » lliure
culture->sites->tube->what Videos Videos
culture->title Free cultures Cultures lliures
logiciel->desc Liberty, Equality, Fraternity Llibertat, Igualtat, Fraternitat
logiciel->sites->dvd->desc A DVD stuffed with the best free software for Windows, Mac and GNU/Linux (distro included) but also free culture (text, photo, audio and video). Also available as a special School Edition Un DVD carregat amb el millor software per a Windows, Mac i GNU/Linux
(distros incloses) però també amb la millor cultura lliure (textos,
fotos, audio i videos). Tambñe disponible com a Edició Especial d’Escola
logiciel->sites->dvd->title Full tank of Freedom in a DVD Un recipient de Llibertat en un DVD
logiciel->sites->dvd->what Un DVD Un DVD
logiciel->sites->key->desc With a USB memory stick (or any other mobile device) use more than a hundred free programs for mobile, for Windows, test and install a GNU/Linux distro or have offline access to Wikipédia in French. Amb un llapis USB (o qualsevol altre dispositiu mòbil) empra més de cent
programes lliures per telèfon, per Windows, prova i instal·la una
distribució GNU/Linux o tin accés offline a la Viquipèdia en francès.
logiciel->sites->key->title Full tank of Freedom in a simple device Un recipient ple de Llibertat en un simple dispositiu
logiciel->sites->key->what A USB thumb drive Un dispositiu USB
logiciel->sites->libre->desc More than 1600 peices of software, tested, rated and commented on by the longest running and @:txt.soft’s debut project. Includes tutorials and comprehensive docs. Més de 1600 peces de softawre, testades, valorades i comentades pels
projecte més grans i @:txt.soft’s els projectes en debut. Inclou
tutorials i documentació completa.
logiciel->sites->libre->title The big directory El gran directori
logiciel->sites->libre->what A Directory Una guia
logiciel->sites->pack->desc @:txt.pack is a handy tool to pick the best free software for Window’s most recent version.<br />You select the software you want and all the programs are installed in a single convenient step! @:txt.pack és una eina pràctica per seleccionar el millor software lliure
per la versió més recent de Windows. <br />Tu tries el software que vols i
tots els programes són instal·lats en una única i convenient passa!
logiciel->sites->pack->title Massive install Instal·lació massiva
logiciel->sites->pack->what A distributor Un distribuïdor
logiciel->title Free software Software lliure
vrac->desc Unclassifiable but not badly classified! Inclassificable però no classificat malament!
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framasoft/Full - Categories
The following string has a different source, but the same context.
Translated Framasoft/Full - Pages Llibertat, Igualtat, Fraternitat[Software lliure](@:link.wFreeSoftware) és software què ofereix i garanteix les següents quatre llibertats: ús, estudi, modificació i còpia amb la finalitat de difondre (sense càrrec o no).

Loading…

User avatar harry

New translation

Framasoft / Full - CategoriesCatalan

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Key
logiciel->desc
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
src/translations/ca/cat.yml, string 6