Translation

culture->sites->lang->what
English
Key English Catalan
logiciel->sites->key->desc With a USB memory stick (or any other mobile device) use more than a hundred free programs for mobile, for Windows, test and install a GNU/Linux distro or have offline access to Wikipédia in French. Amb un llapis USB (o qualsevol altre dispositiu mòbil) empra més de cent
programes lliures per telèfon, per Windows, prova i instal·la una
distribució GNU/Linux o tin accés offline a la Viquipèdia en francès.
logiciel->sites->dvd->what Un DVD Un DVD
logiciel->sites->dvd->title Full tank of Freedom in a DVD Un recipient de Llibertat en un DVD
logiciel->sites->dvd->desc A DVD stuffed with the best free software for Windows, Mac and GNU/Linux (distro included) but also free culture (text, photo, audio and video). Also available as a special School Edition Un DVD carregat amb el millor software per a Windows, Mac i GNU/Linux
(distros incloses) però també amb la millor cultura lliure (textos,
fotos, audio i videos). Tambñe disponible com a Edició Especial d’Escola
logiciel->sites->pack->what A distributor Un distribuïdor
logiciel->sites->pack->title Massive install Instal·lació massiva
logiciel->sites->pack->desc @:txt.pack is a handy tool to pick the best free software for Window’s most recent version.<br />You select the software you want and all the programs are installed in a single convenient step! @:txt.pack és una eina pràctica per seleccionar el millor software lliure
per la versió més recent de Windows. <br />Tu tries el software que vols i
tots els programes són instal·lats en una única i convenient passa!
culture->title Free cultures Cultures lliures
culture->desc Extending the scope of open source Expandint l’abast de l’open source
culture->sites->blog->what Info Info
culture->sites->blog->title News from “Libre” Notícies de “Libre”
culture->sites->blog->desc Weekly column on Libre and libre software. Debate, open comments, many translations and news announcements about all the activities of the @:txt.soft network. Columna setmanal de Libre i el software de libre. Debat, comentaris públics,
moltes traduccions i notícies sobre els anuncis de totes les activitats de
la xarxa @:txt.soft.
culture->sites->book->what Some books Alguns llibres
culture->sites->book->title Betting on free books L’aposta pels llibres lliures
culture->sites->book->desc Our publishing house includes around twenty publications, covering free software, programming for beginners, thoughts on copyright but also comics and even novels. A free book provides the reader with the same freedoms as free software. La nostra editorial inclou al voltant de vint publicacions, cobrint software
lliure, programació per principiants, pensaments sobre copyright però també
còmics i novel·les.
Un llibre lliure proveu el lector de les mateixes llibertats
que el software lliure.
culture->sites->lang->what Translations Traduccions
culture->sites->lang->title Collaborative translation Traducció col·laborativa
culture->sites->lang->desc Translate together, mainly from English to French, with a sense of community and leveraging the power of the Internet and good will of its inhabitants. It can consist of articles, subtitles or even entire books! Tradueix conjuntament, principalment d’anglès a francès, amb un sentiment
de comunitat i aprofitant el poder de l’Internet i la bona voluntat dels seus
habitants. Pot consistir en articles, subtítols o inclòs llibres sencers!
culture->sites->tube->what Videos Videos
culture->sites->tube->title Our free « YouTube » El nostre « YouTube » lliure
culture->sites->tube->desc Videos in French (or with French subtitles) about free software and Open source in general. Interviews, conferences, documentaries, tv broadcasts… to get informed but also to inform others. Videos en francès (o amb subtítols en francès) sobre el software lliure
i l’Open source en general. Entrevistes, conferències, documentals, emissions
de tv… per estar informats però també per informar els altres.
culture->sites->games->what Gaming Videojocs
culture->sites->games->title Online or offline gaming Videojocs Online i Offline
culture->sites->games->desc @:txt.games is a compilation of free games, some of them online or on PC, tablet, which do not require any installation. @:txt.games és una recopilació de jocs lliures, alguns d’ells online
o en PC, tablet, els quals no requereixen cap instal·lació.
culture->sites->minetest->what Gaming Videojocs
culture->sites->minetest->title Mining educational game Explotant els videojocs educacionals
culture->sites->minetest->desc @:txt.minetest is a server for the Minetest game, a “sandbox game” in which you build and decompose blocks to modify it and with which you can build your own educational apps. @:txt.minetest és un servidor pel joc Minetest, un “joc sandbox” al qual
pots construir i descompondre blocs per modificar-ho tot i amb el qual pots
construir les teues apps educacions pròpies.
cloud->title Free services Serveis lliures
cloud->desc Free cloud computing? It is possible! Computació lliure al núvol? És possible!
cloud->sites->pad->what Edit Edita
cloud->sites->pad->title Edit together Editar conjuntament
Key English Catalan
cloud->title Free services Serveis lliures
communaute->desc Are you free tonight? Estàs lliure aquesta nit?
communaute->title Free community Comunitat lliure
culture->desc Extending the scope of open source Expandint l’abast de l’open source
culture->sites->blog->desc Weekly column on Libre and libre software. Debate, open comments, many translations and news announcements about all the activities of the @:txt.soft network. Columna setmanal de Libre i el software de libre. Debat, comentaris públics,
moltes traduccions i notícies sobre els anuncis de totes les activitats de
la xarxa @:txt.soft.
culture->sites->blog->title News from “Libre” Notícies de “Libre”
culture->sites->blog->what Info Info
culture->sites->book->desc Our publishing house includes around twenty publications, covering free software, programming for beginners, thoughts on copyright but also comics and even novels. A free book provides the reader with the same freedoms as free software. La nostra editorial inclou al voltant de vint publicacions, cobrint software
lliure, programació per principiants, pensaments sobre copyright però també
còmics i novel·les.
Un llibre lliure proveu el lector de les mateixes llibertats
que el software lliure.
culture->sites->book->title Betting on free books L’aposta pels llibres lliures
culture->sites->book->what Some books Alguns llibres
culture->sites->games->desc @:txt.games is a compilation of free games, some of them online or on PC, tablet, which do not require any installation. @:txt.games és una recopilació de jocs lliures, alguns d’ells online
o en PC, tablet, els quals no requereixen cap instal·lació.
culture->sites->games->title Online or offline gaming Videojocs Online i Offline
culture->sites->games->what Gaming Videojocs
culture->sites->lang->desc Translate together, mainly from English to French, with a sense of community and leveraging the power of the Internet and good will of its inhabitants. It can consist of articles, subtitles or even entire books! Tradueix conjuntament, principalment d’anglès a francès, amb un sentiment
de comunitat i aprofitant el poder de l’Internet i la bona voluntat dels seus
habitants. Pot consistir en articles, subtítols o inclòs llibres sencers!
culture->sites->lang->title Collaborative translation Traducció col·laborativa
culture->sites->lang->what Translations Traduccions
culture->sites->minetest->desc @:txt.minetest is a server for the Minetest game, a “sandbox game” in which you build and decompose blocks to modify it and with which you can build your own educational apps. @:txt.minetest és un servidor pel joc Minetest, un “joc sandbox” al qual
pots construir i descompondre blocs per modificar-ho tot i amb el qual pots
construir les teues apps educacions pròpies.
culture->sites->minetest->title Mining educational game Explotant els videojocs educacionals
culture->sites->minetest->what Gaming Videojocs
culture->sites->tube->desc Videos in French (or with French subtitles) about free software and Open source in general. Interviews, conferences, documentaries, tv broadcasts… to get informed but also to inform others. Videos en francès (o amb subtítols en francès) sobre el software lliure
i l’Open source en general. Entrevistes, conferències, documentals, emissions
de tv… per estar informats però també per informar els altres.
culture->sites->tube->title Our free « YouTube » El nostre « YouTube » lliure
culture->sites->tube->what Videos Videos
culture->title Free cultures Cultures lliures
logiciel->desc Liberty, Equality, Fraternity Llibertat, Igualtat, Fraternitat
logiciel->sites->dvd->desc A DVD stuffed with the best free software for Windows, Mac and GNU/Linux (distro included) but also free culture (text, photo, audio and video). Also available as a special School Edition Un DVD carregat amb el millor software per a Windows, Mac i GNU/Linux
(distros incloses) però també amb la millor cultura lliure (textos,
fotos, audio i videos). Tambñe disponible com a Edició Especial d’Escola
logiciel->sites->dvd->title Full tank of Freedom in a DVD Un recipient de Llibertat en un DVD
logiciel->sites->dvd->what Un DVD Un DVD
logiciel->sites->key->desc With a USB memory stick (or any other mobile device) use more than a hundred free programs for mobile, for Windows, test and install a GNU/Linux distro or have offline access to Wikipédia in French. Amb un llapis USB (o qualsevol altre dispositiu mòbil) empra més de cent
programes lliures per telèfon, per Windows, prova i instal·la una
distribució GNU/Linux o tin accés offline a la Viquipèdia en francès.
logiciel->sites->key->title Full tank of Freedom in a simple device Un recipient ple de Llibertat en un simple dispositiu
logiciel->sites->key->what A USB thumb drive Un dispositiu USB

Loading…

User avatar harry

New translation

Framasoft / Full - CategoriesCatalan

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Key
culture->sites->lang->what
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
src/translations/ca/cat.yml, string 27