Translation

prez
English
Key English Catalan
title Association Associació
prez ## Presentation of @:txt.soft

Coming from the educational world and now turned towards popular education, @:html.soft
is above all a network of projects, of which the first, [directory @:color.libre](@:link.libre),
dates back to 2001.

These projects are run by people working together with the same desire: promote
digital freedoms.

Respect for the fundamental freedoms of users, guaranteed by legal contracts
(the [free licenses](@:link.wFreeLicense)), is at the heart of the
free software movement and ensures that the humans remain in control
of their digital tools.

@:html.soft’s goal is to offer, mainly online, a set of concrete and
practical tools to facilitate adoption:

- of free software (directory, USB sticks, installer…);
- of free cultural creations (blog, translation, publishing house…);
- of free services (more than 30 free services in the project @:html.dio).

Presented as a “gateway to the Free World”, the @:html.soft network wants
to position itself as a bridge between the free software community and the general
public.
## Presentació de @:txt.soft

Venint del món de l’educació i ara girant cap a l’educació popular,
@:html.soft és sobretot una xarxa de projectes, el primer de la qual, [directory
@:link.libre](@:link.libre), va començar l’any 2001.

Aquests projectes són portats a terme per gent que treballa junta amb un mateix
desitg: promoure les llibertats digitals
Respecte per les llibertats fonamentals dels usuaris, garantides per contractes
legals (les [llicències lliures](@:link.wFreeLicense)), són el cor del moviment
per la llibertat i garanteixen que els humans es mantenen en control de les eines
digitals.

L’objectiu de @:html.soft és oferir, principalment online, un grup d’eines
concretes i pràctiques per facilitat l’adopció de

- programari lliure (guíes, llapis USB, instal·lacions…);
- creacions de culturals lliures (blogs, traduccións, editorials…);
- serveis lliures (més de 30 serveis lliures al projecte @:html.dio).

Presentat com una “entrada al Món Lliure“, la xarxa @:html.soft vol
posicionar-se com un pont entre la comunitat lliure i el públic general.
saveas Right click on the image and “Save image as” to reuse it Clic dret sobre l’imatge i “Guarda l’imatge com a” fer reutilitzar-la
infography Infography *@:txt.soft’s world* made by Infografia *@:txt.soft’s world* feta per
infos ## The @:txt.soft association

The network @:html.soft relies on its large community of volunteers but
could not exist if it wasn’t supported by an association founded in 2004.

The @:html.soft association is a 1901 not-for-profit association whose character
of general interest authorizes a tax deduction. Which shows its willingness
to stay an association on a human scale (less than forty members, less than
ten permanent staff)

You will find below some information including our statutes, the rules of procedure
and the annual moral reports.
## L’associació @:txt.soft

La xarxa @html.soft es basa en la seua gran comunitat de voluntaris però
no podria existir sense el suport d’una associació fundada l’any 2004.

L’associació @:html.soft és un col·lectiu creat el 1901 sense ànim de lucre,
el caràcter per l’interés general de la qual autoritza una deducció d’impostos.
La qual cosa demostra la voluntat de romandre una associació d’escala humana
(menys de quaranta membres, i menys de deu com a personal permanent)

Baix trobareu informació incloent els nostres estatus, les normes de procediment
ni els informes morals anuals.
statuts Statutes of the association Estatus d’associació
ri Internal Regulations Regulacions internes
data->title Administrative and practical data Informació administrativa i pràctica
data->dt->juridical Legal form forma jurídica
data->dt->coprez Co-chair Co-presidència
data->dt->dg Co-direction Director i Director gerent
data->dt->registration Registration of the association Registració de l’associació
data->dt->staff Salaried Remunerat
data->dt->headquarters Headquarters seu
data->dt->org Organization Organització
data->dt->id Full identification Identificació plena
data->dt->projects Main projects Projectes principals
Key English Catalan
data->dt->founders Founders Fundadors
data->dt->graphics Visuals Imatges
data->dt->headquarters Headquarters seu
data->dt->id Full identification Identificació plena
data->dt->juridical Legal form forma jurídica
data->dt->newsletter Newsletter Butlletí
data->dt->org Organization Organització
data->dt->press Press and media review Ressenyes de premsa
data->dt->projects Main projects Projectes principals
data->dt->registration Registration of the association Registració de l’associació
data->dt->reports Moral reports Informes morals
data->dt->staff Salaried Remunerat
data->title Administrative and practical data Informació administrativa i pràctica
infography Infography *@:txt.soft’s world* made by Infografia *@:txt.soft’s world* feta per
infos ## The @:txt.soft association

The network @:html.soft relies on its large community of volunteers but
could not exist if it wasn’t supported by an association founded in 2004.

The @:html.soft association is a 1901 not-for-profit association whose character
of general interest authorizes a tax deduction. Which shows its willingness
to stay an association on a human scale (less than forty members, less than
ten permanent staff)

You will find below some information including our statutes, the rules of procedure
and the annual moral reports.
## L’associació @:txt.soft

La xarxa @html.soft es basa en la seua gran comunitat de voluntaris però
no podria existir sense el suport d’una associació fundada l’any 2004.

L’associació @:html.soft és un col·lectiu creat el 1901 sense ànim de lucre,
el caràcter per l’interés general de la qual autoritza una deducció d’impostos.
La qual cosa demostra la voluntat de romandre una associació d’escala humana
(menys de quaranta membres, i menys de deu com a personal permanent)

Baix trobareu informació incloent els nostres estatus, les normes de procediment
ni els informes morals anuals.
prez ## Presentation of @:txt.soft

Coming from the educational world and now turned towards popular education, @:html.soft
is above all a network of projects, of which the first, [directory @:color.libre](@:link.libre),
dates back to 2001.

These projects are run by people working together with the same desire: promote
digital freedoms.

Respect for the fundamental freedoms of users, guaranteed by legal contracts
(the [free licenses](@:link.wFreeLicense)), is at the heart of the
free software movement and ensures that the humans remain in control
of their digital tools.

@:html.soft’s goal is to offer, mainly online, a set of concrete and
practical tools to facilitate adoption:

- of free software (directory, USB sticks, installer…);
- of free cultural creations (blog, translation, publishing house…);
- of free services (more than 30 free services in the project @:html.dio).

Presented as a “gateway to the Free World”, the @:html.soft network wants
to position itself as a bridge between the free software community and the general
public.
## Presentació de @:txt.soft

Venint del món de l’educació i ara girant cap a l’educació popular,
@:html.soft és sobretot una xarxa de projectes, el primer de la qual, [directory
@:link.libre](@:link.libre), va començar l’any 2001.

Aquests projectes són portats a terme per gent que treballa junta amb un mateix
desitg: promoure les llibertats digitals
Respecte per les llibertats fonamentals dels usuaris, garantides per contractes
legals (les [llicències lliures](@:link.wFreeLicense)), són el cor del moviment
per la llibertat i garanteixen que els humans es mantenen en control de les eines
digitals.

L’objectiu de @:html.soft és oferir, principalment online, un grup d’eines
concretes i pràctiques per facilitat l’adopció de

- programari lliure (guíes, llapis USB, instal·lacions…);
- creacions de culturals lliures (blogs, traduccións, editorials…);
- serveis lliures (més de 30 serveis lliures al projecte @:html.dio).

Presentat com una “entrada al Món Lliure“, la xarxa @:html.soft vol
posicionar-se com un pont entre la comunitat lliure i el públic general.
ri Internal Regulations Regulacions internes
saveas Right click on the image and “Save image as” to reuse it Clic dret sobre l’imatge i “Guarda l’imatge com a” fer reutilitzar-la
statuts Statutes of the association Estatus d’associació
title Association Associació

Loading…

User avatar tcit

Source string changed

Framasoft / AssoCatalan

11 months ago
User avatar harry

Translation changed

Framasoft / AssoCatalan

a year ago
User avatar harry

New translation

Framasoft / AssoCatalan

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatching line breaks

Number of new lines in translation does not match source

Reset

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Key
prez
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
src/translations/ca/asso.yml, string 2