The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

English
English Hungarian
Missing values Hiányzó értékek
No polls found A szavazás nem található
Password is empty. A jelszó üres.
Passwords do not match. A jelszavak nem egyeznek.
Poll has been updated before you vote A szavazás frissítve lett mielőtt szavazott volna
Something has gone wrong... Valami hiba történt…
Something is wrong with the format Valami baj van a formátummal
Something is wrong with the format: Customized URLs should only consist of alphanumeric characters and hyphens. Valami baj van a formátummal: a személyre szabott URL csak alfanumerikus karaktereket és kötőjeleket tartalmazhat.
Something is wrong with the format: name shouldn't have any spaces before or after Valami baj van a formátummal: a név elején és végén nem lehetnek szóközök
The address is not correct! You should enter a valid email address (like r.stallman@outlock.com) in order to receive the link to your poll. A cím nem megfelelő. Érvényes e-mail címet kell megadjon (pl. r.stallman@outlock.com), hogy el tudjuk küldeni a szavazáshoz tartozó hivatkozást.
The column already exists Az oszlop már létezik
The name is invalid. A név érvénytelen.
The name you've chosen already exists in this poll! A választott név már szerepel ebben a szavazásban.
There is a problem with your choices Probléma van a választásaival
This identifier is not allowed Az azonosító nem engedélyezett
This poll doesn't exist! Ez a szavazás nem létezik.
Unable to connect to database Nem sikerült csatlakozni az adatbázishoz
Update vote failed Szavazat frissítése sikertelen
You already voted Már szavazott
You can't create a poll with hidden results with the following option: Nem hozhat létre rejtett eredményű szavazást a következő beállítással:
You can't select more than %d dates Nem választhat ki %d dátumnál többet
You haven't filled the first section of the poll creation, or your session has expired. Nem töltötte ki a szavazás létrehozásának első szakaszát, vagy lejárt a munkamenete.
Your vote wasn't counted, because someone voted in the meantime and it conflicted with your choices and the poll conditions. Please retry. A szavazata nem lett beleszámítva, mert valaki időközben szavazott, és ez ütközik a választásaival és a szavazás feltételeivel. Próbálja újra.
Address Cím
Created polls Létrehozott szavazások
Have a good day! Legyen szép napja!
Here is the list of the polls that you manage on %s: Ez a szavazások listája, amit a %s alkalmazásban kezel:
If you weren't the source of this action and if you think this is an abuse of the service, please notify the administrator at %s. Ha nem Ön volt, és úgy gondolja hogy ez visszaélés, akkor értesítse az adminisztrátort a(z) %s e-email címen.
Its address A címe
Last access date Legutóbbi elérés ideje
List of your polls Szavazásai listája
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Translated Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Mismatched exclamation mark

Source and translation do not both end with an exclamation mark

Reset

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
.Error.This poll doesn't exist!
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/hu.po, string 138