The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

English
English Galician
Create a poll Cree unha enquisa
Define dates or subjects to choose from Defina as datas ou os temas a escoller
Discuss and make a decision Discutir e tomar unha decisión
Do you want to Quere
Framadate is an online service for planning an appointment or making a decision quickly and easily. No registration is required. Framadate é un servizo en liña que permite planificar unha xuntanza ou tomar decisións rapidamente e de xeito sinxelo. Non é necesario rexistrarse.
Here is how it works: Velaquí como funciona:
Send the poll link to your friends or colleagues Enviar a ligazón da enquisa aos seus amigos ou compañeiros
What is Framadate? De que se trata?
view an example? ver un exemplo?
CeCILL-B license Licenza CeCILL-B
Framadate is licensed under the Framadate está licenciado baixo a
Framadate was initially based on Inicialmente Framadate foi baseado en
The software O software
This software needs javascript and cookies enabled. It is compatible with the following web browsers: Este software require activar JavaScript e o rastro (cookies) activado. É compatíbel cos seguintes navegadores:
software developed by the University of Strasbourg. These days, it is developed by the Framasoft association. un software desenvolvido pola Universidade de Estrasburgo. Agora, o seu desenvolvemento é realizado pola asociación Framasoft.
Grow your own Cultive o seu xardín
If you want to install the software for your own use and thus increase your independence, we can help you at: Se quere instalar o software para o seu propio uso e así aumentar a súa independencia, podemos axudarlle a:
To participate in the software development, suggest improvements or simply download it, please visit Para participar no desenvolvemento de software, suxerir melloras ou simplemente descargalo, visite
the development site a páxina de desenvolvemento
Actions Accións
Administration Administración
Author Autor
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Translated Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

User avatar damufo

Translation uploaded

Framadate / FramadateGalician

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Galician
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
.1st section.Send the poll link to your friends or colleagues
String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/gl.po, string 7