The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

English
English Galician
Remove the comments Borrar os comentarios
Remove the votes Borrar os votos
The poll was created. Creouse a enquisa.
Vote added Engadiuse o voto
Vote deleted Eliminouse o voto
Vote updated Actualizouse o voto
You can add a new scheduling date to your poll. Pode engadir unha nova data a súa enquisa.
Your poll has been removed! A súa enquisa foi borrada!
and add a new column with e engadir unha nova columna con
remove a column or a line with borrar unha columna ou unha liña con
Users who voted "If need be" for this option have left those email addresses: Os usuarios que votaron «Se é preciso» nesta opción deixaron o enderezo de correo electrónico:
Users who voted "No" for this option have left those email addresses: As persoas que votaron nesta opción «Non» deixaron os enderezos de correo electrónico:
Users who voted "Yes" for this option have left those email addresses: As persoas que votaron nesta opción «Si» deixaron os enderezos de correo electrónico:
Deletion date: Data de borrado:
If you want to vote in this poll, you have to give your name, make your choice, and submit it by selecting the save button at the end of the line. Se quere votar nesta enquisa, ten que fornecer o seu nome, marcar a súa escolla, e enviala seleccionando o botón gardar ao final da liña.
The administrator locked this poll. Votes and comments are frozen, it is no longer possible to participate Esta enquisa foi bloqueada pola persoa a cargo da administración. Os votos e comentarios están bloqueados, non se pode participar
The poll has expired, it will soon be deleted. A enquisa caducou, proximamente será eliminada.
Your vote has been saved, but please note: you need to keep this personalised link to be able to edit your vote. O seu voto gardouse, pero teña en conta que ten que gardar esta ligazón personalizada para poder modificar o seu voto.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Translated Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

User avatar damufo

Translation uploaded

Framadate / FramadateGalician

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Galician
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
.studs.The administrator locked this poll. Votes and comments are frozen it is no longer possible to participate
String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/gl.po, string 423