Translation

English
English Catalan Actions
The current best choices are: Ara per ara, les opcions més votades són:
The link to edit this particular line has been copied to the clipboard! L'enllaç per a editar aquesta línia en particular s'ha copiat al porta-retalls!
Total Total
Vote "no" for Vota «no» per a
Vote "yes" for Vota «sí» per a
Votes under reserve for Vots «si és necessari» per a
polled user usuari enquestat
polled users usuaris enquestats
Admin link for the poll Enllaç d'administració per a l'enquesta
Cancel the description edit Cancel·la l'edició de la descripció
Cancel the email address edit Cancel·la l'edició de l'adreça electrònica
Cancel the expiration date edit Cancel·la l'edició de la data de venciment
Cancel the name edit Cancel·la l'edició del nom
Cancel the rules edit Cancel·la l'edició de les regles
Cancel the title edit Cancel·la l'edició del títol
Creator of the poll Creador de l'enquesta
Edit name Edita el nom
Edit the description Edita la descripció
Edit the email address Edita l'adreça de correu electrònic
Edit the expiry date Edita la data de venciment
Edit the poll rules Edita les regles d'enquesta
Edit title Edita el títol
Export to CSV Exporta a CSV
No password Sense contrasenya
Only votes are protected Només els vots estan protegits
Password protected Contrasenya protegida
Poll rules Regles de l'enquesta
Print Imprimeix
Public link to the poll Enllaç públic de l'enquesta
Remove all comments Elimina tots els comentaris
Remove all votes Elimina tots els vots
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Locked Translated Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
poll enquesta Framadate Glossary

String information

Source string location
.PollInfo.Creator of the poll
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/ca.po, string 277