Translation

English
English Catalan Actions
Remove the poll Elimina l'enquesta
Results are hidden Els resultats són ocults
Results are visible Els resultats són visibles
Rich editor Editor enriquit
Save the description Desa la descripció
Save the email address Desa l'adreça de correu electrònic
Save the new expiration date Desa la nova data de venciment
Save the new name Desa el nom nou
Save the new rules Desa les regles noves
Save the new title Desa el títol nou
Simple editor Editor simple
Title of the poll Títol de l'enquesta
Voters' email addresses are collected Es recullen les adreces de correu electrònic dels votants
Voters' email addresses are collected and required Les adreces de correu electrònic dels votants es recullen i són necessàries
Voters' email addresses are collected, required and verified Les adreces de correu electrònic dels votants es recullen, són necessàries i es verifiquen
Voters' email addresses are not collected Les adreces de correu electrònic dels votants no es recullen
Votes and comments are locked Els vots i els comentaris estan blocats
Votes protected by password Vots protegits amb contrasenya
All voters can modify any vote Tots els votants poden modificar qualsevol vot
By defining an identifier that can facilitate access to the poll for unwanted people. It is recommended to protect it with a password. Si definiu un identificador per a l'enquesta, podríeu facilitar-hi l'accés per a persones no desitjades. Es recomana protegir-la amb una contrasenya.
Collect voters' email addresses Recull les adreces de correu electrònic dels votants
Confirmation Confirmació
Customize the URL Personalitza l'URL
Email addresses are collected but not required Les adreces electròniques es recopilen però no són necessàries
Email addresses are not collected No es recullen adreces de correu electrònic
Email addresses are required Les adreces correu electrònic són necessàries
Email addresses are required and verified Ls adreces de correu electrònic són necessàries i es verifiquen
Go to step 2 Ves al pas 2
Limit the amount of voters per option Limita la quantitat de votants per opció
More informations here: Més informació aquí:
Only the poll maker can see the poll results Només el creador de l'enquesta pot veure els resultats de l'enquesta

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
email correu Framadate Glossary

String information

Source string location
.PollInfo.Voters' email addresses are not collected
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/ca.po, string 309