Translation

English
English Catalan Actions
Comment failed Error de comentari
Cookies are disabled on your browser. They are required to be able to create a poll. Les galetes estan desactivades al vostre navegador. Cal que estiguin activades per a poder crear una enquesta.
Enter a name Introduïu un nom
Enter a name and a comment! Introduiïu un nom i un comentari!
Enter a title Intrdoduïu un títol
Enter an email address Introduïu una adreça de correu electrònic
Error on amount of votes limitation: Value must be an integer greater than 0 Error en la limitació de la quantitat de vots: El valor ha de ser un enter més gran que 0
Error! Error!
Failed to delete all comments No s'han pogut eliminar tots els comentaris
Failed to delete all votes No s'han pogut eliminar tots els vots
Failed to delete column No s'ha pogut eliminar la columna
Failed to delete the comment No s'han pogut eliminar el comentari
Failed to delete the poll No s'ha pogut eliminar l'enquesta
Failed to delete the vote! No s'ha pogut eliminar el vot!
Failed to insert the comment! No s'ha pogut inserí el comentari!
Failed to save poll No ha pogut desar l'enquesta
Forbidden! Prohibit!
GenericErrorPollCreation Oh, no! No s'ha pogut crear l'enquesta. Torneu-ho a intentar.
Identifier is already used Ja s'utilitza l'identificador
If you quit now, your changes will be lost. Si tanqueu ara, es perdran els canvis.
JavaScript is disabled on your browser. It is required to create a poll. JavaScript està desactivat al vostre navegador. Cal activar-lo per a crear una enquesta.
Missing values Valors que manquen
No polls found No s'ha trobat cap enquesta
Password is empty. La contrasenya és buida.
Passwords do not match. Les contrasenyes no coincideixen.
Poll has been updated before you vote L'enquesta s'ha actualitzat abans que votéssiu
Something has gone wrong... Alguna cosa no ha anat bé...
Something is wrong with the format Alguna cosa està malament amb el format
Something is wrong with the format: Customized URLs should only consist of alphanumeric characters and hyphens. Alguna cosa està malament amb el format: els URL personalitzats només han de consistir en caràcters alfanumèrics i guions.
Something is wrong with the format: name shouldn't have any spaces before or after Alguna cosa està malament amb el format: el nom no hauria de tenir cap espai abans ni després
The address is not correct! You should enter a valid email address (like r.stallman@outlock.com) in order to receive the link to your poll. L'adreça no és correcta. Has d'introduir una adreça de correu electrònic vàlida (com ara r.stallman@outlock.com) per a rebre l'enllaç a l'enquesta.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Locked Translated Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
poll enquesta Framadate Glossary
save guardar Framadate Glossary

String information

Source string location
.Error.Failed to save poll
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/ca.po, string 117