Translation

English
English Catalan Actions
%A, %B %e, %Y %A, %e %B, %Y
%B %Y %B %Y
%Y-%m-%d %d/%m/%Y
%a %e %a %e
%m/%d/%Y %H:%M %m/%d/%Y %H:%M
Add range dates Afegeix un interval de dates
End date Data final
Start date Data d'inici
Y-m-d d/m/Y
You can select at most 4 months Podeu seleccionar com a màxim 4 mesos
yyyy-mm-dd dd/mm/yyyy
yyyy-mm-dd-for-humans dia/mes/any
Edit link for poll "%s" Edita l'enllaç de l'enquesta «%s»
Here is the link for editing your vote: Aquest és l'enllaç per a editar el vostre vot:
If you don't want to lose your personalized link, we can send it to you by email. Si no voleu perdre l'enllaç personalitzat, us el podem enviar per correu electrònic.
Please wait %d seconds before we can send an email to you then try again. Espereu %d segons abans que us puguem enviar un correu electrònic i torna-ho a provar.
REMINDER RECORDATORI
Send Envia
The email address is not correct. L'adreça de correu electrònic no és correcta.
Your reminder has been successfully sent! El recordatori s'ha enviat amb èxit!
Adding vote failed S'ha produït un error en afegir el vot
Can't create an empty column. No es pot crear una columna buida.
Can't create the config.php file in '%s'. No es pot crear el fitxer config.php a «%s».
Comment failed Error de comentari
Cookies are disabled on your browser. They are required to be able to create a poll. Les galetes estan desactivades al vostre navegador. Cal que estiguin activades per a poder crear una enquesta.
Enter a name Introduïu un nom
Enter a name and a comment! Introduiïu un nom i un comentari!
Enter a title Intrdoduïu un títol
Enter an email address Introduïu una adreça de correu electrònic
Error on amount of votes limitation: Value must be an integer greater than 0 Error en la limitació de la quantitat de vots: El valor ha de ser un enter més gran que 0
Error! Error!
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Locked Translated Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

User avatar jmontane

Translation changed

Framadate / FramadateCatalan

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
email correu Framadate Glossary

String information

Source string location
.EditLink.Please wait %d seconds before we can send an email to you then try again.
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/ca.po, string 94