Translation

English
English Catalan Actions
PHP Intl extension is enabled. L'extensió de PHP Intl està habilitada.
PHP version %s is enough (needed at least PHP %s). La versió %s PHP és suficient (almenys es necessita PHP %s).
The config file directory (%s) is not writable and the config file (%s) does not exists. El directori de fitxers de configuració (%s) no es pot escriure i el fitxer de configuració (%s) no existeix.
The config file directory (%s) is writable. El directori de fitxers de configuració (%s) es pot escriure.
The config file exists. Existeix el fitxer de configuració.
The template compile directory (%s) doesn't exist in "%s". Retry the installation process. El directori de compilació de plantilles (%s) no existeix al «%s». Torneu a intentar el procés d'instal·lació.
The template compile directory (%s) is not writable. El directori de compilació de plantilla (%s) no es pot escriure.
The template compile directory (%s) is writable. El directori de compilació de la plantilla (%s) es pot escriure.
You need to enable the PHP Intl extension. Cal que habiliteu l'extensió de PHP Intl.
Your PHP version (%s) is too old. This application needs at least PHP %s. La vostra versió PHP (%s) és massa vella. Aquesta aplicació necessita almenys PHP %s.
date.timezone is set. date.timezone està establert.
Add a comment to the poll Afegeix un comentari a l'enquesta
Comment Comentari
Comment saved S'ha desat el comentari
Comments Comentaris
Enter your name and comment prior to submitting the form Introduïu el vostre nom i el comentari abans d'enviar el formulari
Remove comment Elimina el comentari
Submit comment Envia el comentari
%A %e %B %Y %A %e %B %Y
%A, %B %e, %Y %A, %e %B, %Y
%B %Y %B %Y
%Y-%m-%d %d/%m/%Y
%a %e %a %e
%m/%d/%Y %H:%M %m/%d/%Y %H:%M
Add range dates Afegeix un interval de dates
End date Data final
Start date Data d'inici
Y-m-d d/m/Y
You can select at most 4 months Podeu seleccionar com a màxim 4 mesos
yyyy-mm-dd dd/mm/yyyy
yyyy-mm-dd-for-humans dia/mes/any

Loading…

User avatar jmontane

Translation changed

Framadate / FramadateCatalan

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
comment comentari Framadate Glossary
form formulari Framadate Glossary

String information

Source string location
.Comments.Enter your name and comment prior to submitting the form
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/ca.po, string 75