Translation

English
English Catalan Actions
Confirm removal of all comments Confirmeu l'eliminació de tots els comentaris
Confirm removal of all votes Confirma l'eliminació de tots els vots
Confirm removal of the column. Confirmeu l'eliminació de la columna.
Confirm removal of your poll Confirmeu l'eliminació de l'enquesta
Delete poll Suprimeix l'enquesta
Finally, you can change the properties of this poll such as the title, the comments or your email address. Finalment, podeu canviar les propietats d'aquesta enquesta, com ara el títol, els comentaris o l'adreça de correu electrònic.
Keep comments Conserva els comentaris
Keep the comments Conserva els comentaris
Keep the poll Conserva l'enquesta
Keep the votes Conserva els vots
Keep this poll Conserva aquesta enquesta
Keep votes Conserva els vots
Poll fully deleted L'enquesta s'ha eliminat completament
Poll saved S'ha desat la votació
Remove column Elimina la columna
Remove the comments Elimina els comentaris
Remove the votes Elimina els vots
The poll was created. S'ha creat l'enquesta.
Vote added S'ha afegit el vot
Vote deleted S'ha suprimit el vot
Vote updated S'ha actualitzat el vot
You can add a new scheduling date to your poll. Podeu afegir una altra data de programació a l'enquesta.
Your poll has been removed! S'ha eliminat l'enquesta!
and add a new column with i afegeix una columna nova amb
remove a column or a line with treu una columna o una línia amb
Users who voted "If need be" for this option have left those email addresses: Els usuaris que han votat «Si cal» per a aquesta opció han deixat aquestes adreces de correu electrònic:
Users who voted "No" for this option have left those email addresses: Els usuaris que han votat «No» per a aquesta opció han deixat aquestes adreces de correu electrònic:
Users who voted "Yes" for this option have left those email addresses: Els usuaris que han votat «Sí» per a aquesta opció han deixat aquestes adreces de correu electrònic:
Deletion date: Data de supressió:
If you want to vote in this poll, you have to give your name, make your choice, and submit it by selecting the save button at the end of the line. Si voleu votar en aquesta enquesta, cal que indiqueu el vostre nom, feu l'elecció i envieu-la seleccionant el botó de desar al final de la línia.
The administrator locked this poll. Votes and comments are frozen, it is no longer possible to participate L'administrador ha blocat aquesta enquesta. Els vots i els comentaris estan congelats, ja no és possible de participar-hi
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Locked Translated Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
remove treure Framadate Glossary

String information

Source string location
.adminstuds.Remove the comments
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/ca.po, string 408