Translation

English
English Catalan Actions
Poll options (2 of 3) Opcions de votació (2 de 3)
Remove a choice Elimina una elecció
These fields are optional. You can add a link, an image or both. Aquests camps són opcionals. Podeu afegir un enllaç, una imatge o ambdós.
To create a poll you should provide at least two different choices. Per a crear una enquesta, heu de proporcionar almenys dues opcions diferents.
URL of the image URL de la imatge
You can add or remove choices with the buttons Podeu afegir o eliminar opcions amb els botons
Add a day Afegeix un dia
Add a time slot Afegeix un espai horari
Choose dates for your poll Tria dates per a l'enquesta
Copy times from the first day Copia els temps del primer dia
For each selected day, you are free to suggest meeting times (e.g., "8h", "8:30", "8h-10h", "evening", etc.) Per cada dia seleccionat, podeu suggerir temps de trobada (per exemple, "8h", "8:30", "8h-10h", "tarda", etc.)
Poll dates (2 of 3) Dates de l'enquesta (2 de 3)
Remove a day Elimina un dia
Remove a time slot Elimina un espai horari
Remove all days Elimina tots els dies
Remove all times Elimina tots els temps
Remove this day Elimina aquest dia
To schedule an event you need to provide at least two choices (e.g., two time slots on one day or two days). Per a programar un esdeveniment, cal que proporcioneu almenys dues opcions (per exemple, dos espais horaris en un o dos dies).
You can add or remove additional days and times with the buttons Podeu afegir o treure dies i hores addicionals amb els botons
Back to step 2 Torna al pas 2
Confirm the creation of your poll Confirmeu la creació de l'enquesta
Create the poll Crea l'enquesta
Expiry date: Data de venciment:
List of options Llista d'opcions
Once you have confirmed the creation of your poll, you will automatically be redirected to the poll's administration page. Un cop hagis confirmat la creació de l'enquesta, se us redirigirà automàticament a la pàgina d'administració de l'enquesta.
Removal date and confirmation (3 of 3) Data de supressió i confirmació (3 de 3)
Then you will receive two emails: one containing the link of your poll for sending to the participants, the other containing the link to the poll administration page. A continuació, rebreu dos correus electrònics: un que contindrà l'enllaç de l'enquesta per a enviar-la als participants i l'altre que contindrà l'enllaç a la pàgina d'administració de l'enquesta.
You can set a specific expiry date for the poll. Podeu establir una data de venciment específica de l'enquesta.
Your poll will automatically be archived L'enquesta s'arxivarà automàticament
Your poll will be automatically archived in %d days. L'enquesta s'arxivarà automàticament d'aquí a %d dies.
after the last date of your poll. després de l'última data de l'enquesta.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Locked Translated Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

User avatar jmontane

Translation changed

Framadate / FramadateCatalan

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
remove treure Framadate Glossary

String information

Source string location
.Step 2 date.Remove all times
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/ca.po, string 366