Translation

English
English Catalan Actions
Best choices Millors eleccions
Chart Gràfic
Display the chart of the results Mostra el gràfic dels resultats
Edit line: %s Edita la línia: %s
Link to edit this particular line Enllaç per a editar aquesta línia en particular
Remove line: Suprimeix la línia:
Save choices Desa les opcions
Scroll to the left Desplaça't cap a l'esquerra
Scroll to the right Desplaça't cap a la dreta
The current best choice is: Ara per ara, l'opció més votada és:
The current best choices are: Ara per ara, les opcions més votades són:
The link to edit this particular line has been copied to the clipboard! L'enllaç per a editar aquesta línia en particular s'ha copiat al porta-retalls!
Total Total
Vote "no" for Vota «no» per a
Vote "yes" for Vota «sí» per a
Votes under reserve for Vots «si és necessari» per a
polled user usuari enquestat
polled users usuaris enquestats
Admin link for the poll Enllaç d'administració per a l'enquesta
Cancel the description edit Cancel·la l'edició de la descripció
Cancel the email address edit Cancel·la l'edició de l'adreça electrònica
Cancel the expiration date edit Cancel·la l'edició de la data de venciment
Cancel the name edit Cancel·la l'edició del nom
Cancel the rules edit Cancel·la l'edició de les regles
Cancel the title edit Cancel·la l'edició del títol
Creator of the poll Creador de l'enquesta
Edit name Edita el nom
Edit the description Edita la descripció
Edit the email address Edita l'adreça de correu electrònic
Edit the expiry date Edita la data de venciment
Edit the poll rules Edita les regles d'enquesta

Loading…

User avatar jmontane

Translation changed

Framadate / FramadateCatalan

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
.Poll results.Votes under reserve for
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/ca.po, string 267