Translation

English
English Catalan Actions
General General
Install Instal·la
Migration table Taula de migració
Password Contrasenya
Prefix Prefix
Respond-to mail address Respon a l'adreça de correu
User Usuari
Change language Canvia la llengua
Select language Trieu la llengua
"The road is long, but the way is clear…"<br/>Framasoft lives only by your donations.<br/>Thank you in advance for your support https://soutenir.framasoft.org "El camí és llarg, però el camí està clar ..." <br/> Framasoft només viu de les vostres donacions. <br/> Gràcies per endavant pel vostre suport https://soutenir.framasoft.org
Message for the author Missatge per a l'autor
Notification of poll: %s Notificació de l'enquesta: %s
Participant link Enllaç per als participants
Poll participation: %s Participació en l'enquesta: %s
Someone just changed your poll at the following link <a href="%1$s">%1$s</a>. Algú ha canviat l'enquesta de l'enllaç següent <a href="%1$s">%1$s</a>.
Someone just deleted your poll "%s". Algú acaba d'eliminar la vostra enquesta «%s».
Thank you for participating in the poll at the following link Gràcies per participar en l'enquesta de l'enllaç següent
Thank you for your trust. Gràcies per la vostra confiança.
This is the message to forward to the poll participants. Aquest és el missatge que es reenviarà als participants de l'enquesta.
This message should NOT be sent to the poll participants. You should keep it private. <br/><br/>You can modify your poll at the following link Aquest missatge NO l'heu d'enviar als participants de l'enquesta. Heu de mantenir-lo privat. <br/> <br/> Podeu modificar l'enquesta amb l'enllaç següent
added a vote.<br/>You can visit your poll at the link ha votat. <br/> Podeu visitar l'enquesta a l'enllaç
has just created a poll called acaba de crear una enquesta anomenada
updated a vote.<br/>You can visit your poll at the link s'ha actualitzat una votació. <br/> Podeu visitar l'enquesta en l'enllaç
wrote a comment.<br/>You can visit your poll at the link ha escrit un comentari. <br/> Podeu visitar l'enquesta a l'enllaç
Thank you for your understanding. Gràcies per la vostra comprensió.
The application L'aplicació
is currently under maintenance. actualment està en manteniment.
Submit access Enviar accés
Wrong password La contrasenya és errònia
You have to provide a password so you can participate to the poll. Cal que proporcioneu una contrasenya perquè pugeu participar en l'enquesta.
You have to provide a password to access the poll. Cal que proporcioneu una contrasenya per a accedir a l'enquesta.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Locked Translated Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

User avatar jmontane

Translation changed

Framadate / FramadateCatalan

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
poll enquesta Framadate Glossary

String information

Source string location
.Mail.Someone just deleted your poll "%s".
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/ca.po, string 233