Translation

English
English Catalan Actions
You can set a specific expiry date for the poll. Podeu establir una data de venciment específica de l'enquesta.
Your poll will automatically be archived L'enquesta s'arxivarà automàticament
Your poll will be automatically archived in %d days. L'enquesta s'arxivarà automàticament d'aquí a %d dies.
after the last date of your poll. després de l'última data de l'enquesta.
Version %s Versió %s
Add a column Afegeix una columna
Adding a column Creació d'una columna
All comments deleted S'han suprimit tots els comentaris
All votes deleted S'han suprimit tots els vots
As poll administrator, you can change all the lines of this poll with this button Com a administrador, podeu canviar totes les línies d'aquesta enquesta amb aquest botó
Back to the poll Torna a l'enquesta
Choice added S'ha afegit una opció
Collect the emails of the polled users for the choice Recopila els correus electrònics dels usuaris enquestats per a l'elecció
Column deleted S'ha suprimit la columna
Comment deleted Comentaris eliminats
Confirm removal of all comments Confirmeu l'eliminació de tots els comentaris
Confirm removal of all votes Confirma l'eliminació de tots els vots
Confirm removal of the column. Confirmeu l'eliminació de la columna.
Confirm removal of your poll Confirmeu l'eliminació de l'enquesta
Delete poll Suprimeix l'enquesta
Finally, you can change the properties of this poll such as the title, the comments or your email address. Finalment, podeu canviar les propietats d'aquesta enquesta, com ara el títol, els comentaris o l'adreça de correu electrònic.
Keep comments Conserva els comentaris
Keep the comments Conserva els comentaris
Keep the poll Conserva l'enquesta
Keep the votes Conserva els vots
Keep this poll Conserva aquesta enquesta
Keep votes Conserva els vots
Poll fully deleted L'enquesta s'ha eliminat completament
Poll saved S'ha desat la votació
Remove column Elimina la columna
Remove the comments Elimina els comentaris
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Locked Translated Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

User avatar jmontane

Translation changed

Framadate / FramadateCatalan

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
.adminstuds.Confirm removal of all comments
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/ca.po, string 393