Translation

English
English Catalan Actions
wrote a comment.<br/>You can visit your poll at the link ha escrit un comentari. <br/> Podeu visitar l'enquesta a l'enllaç
Thank you for your understanding. Gràcies per la vostra comprensió.
The application L'aplicació
is currently under maintenance. actualment està en manteniment.
Submit access Enviar accés
Wrong password La contrasenya és errònia
You have to provide a password so you can participate to the poll. Cal que proporcioneu una contrasenya perquè pugeu participar en l'enquesta.
You have to provide a password to access the poll. Cal que proporcioneu una contrasenya per a accedir a l'enquesta.
%s option %s opció
Anyone will be able to see your email address after you voted Qualsevol persona podrà veure la vostra adreça de correu electrònic després que hàgiu votat
Best choice Millor elecció
Best choices Millors eleccions
Chart Gràfic
Display the chart of the results Mostra el gràfic dels resultats
Edit line: %s Edita la línia: %s
Link to edit this particular line Enllaç per a editar aquesta línia en particular
Remove line: Suprimeix la línia:
Save choices Desa les opcions
Scroll to the left Desplaça't cap a l'esquerra
Scroll to the right Desplaça't cap a la dreta
The current best choice is: Ara per ara, l'opció més votada és:
The current best choices are: Ara per ara, les opcions més votades són:
The link to edit this particular line has been copied to the clipboard! L'enllaç per a editar aquesta línia en particular s'ha copiat al porta-retalls!
Total Total
Vote "no" for Vota «no» per a
Vote "yes" for Vota «sí» per a
Votes under reserve for Vots «si és necessari» per a
polled user usuari enquestat
polled users usuaris enquestats
Admin link for the poll Enllaç d'administració per a l'enquesta
Cancel the description edit Cancel·la l'edició de la descripció
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Locked Translated Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

User avatar jmontane

Translation changed

Framadate / FramadateCatalan

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
link enllaç Framadate Glossary

String information

Source string location
.Poll results.Link to edit this particular line
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/ca.po, string 256