Translation

English
English Catalan Actions
Keep the comments Conserva els comentaris
Keep the poll Conserva l'enquesta
Keep the votes Conserva els vots
Keep this poll Conserva aquesta enquesta
Keep votes Conserva els vots
Poll fully deleted L'enquesta s'ha eliminat completament
Poll saved S'ha desat la votació
Remove column Elimina la columna
Remove the comments Elimina els comentaris
Remove the votes Elimina els vots
The poll was created. S'ha creat l'enquesta.
Vote added S'ha afegit el vot
Vote deleted S'ha suprimit el vot
Vote updated S'ha actualitzat el vot
You can add a new scheduling date to your poll. Podeu afegir una altra data de programació a l'enquesta.
Your poll has been removed! S'ha eliminat l'enquesta!
and add a new column with i afegeix una columna nova amb
remove a column or a line with treu una columna o una línia amb
Users who voted "If need be" for this option have left those email addresses: Els usuaris que han votat «Si cal» per a aquesta opció han deixat aquestes adreces de correu electrònic:
Users who voted "No" for this option have left those email addresses: Els usuaris que han votat «No» per a aquesta opció han deixat aquestes adreces de correu electrònic:
Users who voted "Yes" for this option have left those email addresses: Els usuaris que han votat «Sí» per a aquesta opció han deixat aquestes adreces de correu electrònic:
Deletion date: Data de supressió:
If you want to vote in this poll, you have to give your name, make your choice, and submit it by selecting the save button at the end of the line. Si voleu votar en aquesta enquesta, cal que indiqueu el vostre nom, feu l'elecció i envieu-la seleccionant el botó de desar al final de la línia.
The administrator locked this poll. Votes and comments are frozen, it is no longer possible to participate L'administrador ha blocat aquesta enquesta. Els vots i els comentaris estan congelats, ja no és possible de participar-hi
The poll has expired, it will soon be deleted. L'enquesta ha caducat, aviat se suprimirà.
Your vote has been saved, but please note: you need to keep this personalised link to be able to edit your vote. S'ha desat el vostre vot, però tingueu en compte que cal que conserveu aquest enllaç personalitzat per a poder-lo modificar.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Locked Translated Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

User avatar jmontane

Translation changed

Framadate / FramadateCatalan

2 years ago
User avatar fgali

Translation changed

Framadate / FramadateCatalan

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
poll enquesta Framadate Glossary

String information

Source string location
.adminstuds.Your poll has been removed!
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/ca.po, string 415