The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

English
English Czech
Create a poll Vytvořit hlasování
Define dates or subjects to choose from Určit datumy či jiné položky k výběru
Discuss and make a decision Diskutovat a rozhodnout
Do you want to Chcete
Framadate is an online service for planning an appointment or making a decision quickly and easily. No registration is required. Framadate je online služba pro rychlé a snadné plánování schůzek a rozhodování. Nevyžaduje registraci.
Here is how it works: Jak to funguje:
Send the poll link to your friends or colleagues Pošlete svým přátelům nebo kolegům odkaz na hlasování
What is Framadate? Co je Framadate?
view an example? prohlédnout si příklad?
CeCILL-B license licence CeCILL-B
Framadate is licensed under the Framadate je licencován pod
Framadate was initially based on Framadate byl původně založen na
The software Software
This software needs javascript and cookies enabled. It is compatible with the following web browsers: Tento software vyžaduje aktivní javascript a cookies. Je kompatibilní s následujícími prohlížeči:
software developed by the University of Strasbourg. These days, it is developed by the Framasoft association. software byl vyvinut na Štrasburské univerzitě. Dnes jej vyvíjí asociace Framasoft.
Grow your own
If you want to install the software for your own use and thus increase your independence, we can help you at:
To participate in the software development, suggest improvements or simply download it, please visit Pro účast na softwarovém vývoji, návrhy vylepšení nebo jen pro stažení navštivte
the development site
Actions
Administration Správa
Author Autor
Back to administration Zpět ke správě
Change the poll Změna hlasování
Email Email
Executed
Expiry date Datum vypršení
Fail Chyba
Failed: Selhalo:
Format
Installation Instalace

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
.3rd section.Grow your own
String age
7 months ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/cs.po, string 16