Translation

intro
English
Key English Vietnamese
title Services Các dịch vụ
intro Welcome to a world where tools are, from their very conception, destined to
foster peaceful exchanges!
In 2017 and 2018, @:html.soft intends to be part of the development and
hosting of new web services, designed to respect users, their freedom, their
exchanges and their networks.
These services will be developed in collaboration with users in order to
enrich their experience.
## Tạo ra và cung cấp các dịch vụ
Chào mừng đến với thế giới, nơi mà những công cụ, từ những khái niệm sơ khai
nhất, được dùng để thúc đẩy những sự trao đổi trong hoà bình!
Vào năm 2017 và 2018, @:html.soft dự định sẽ trở thành một phần của sự
phát triển và lưu trữ của những dịch vụ web mới, được thiết kế để tôn trọng
người dùng, sự tự do, những sự trao đổi và mạng lưới của họ.
Những dịch vụ này sẽ được phát triển cùng với sự hợp tác với những người dùng
nhằm làm trải nghiệm của họ thêm phong phú.
sections->framasite ### Framasite, enter webspace

Creating a webpage, a website, a blog or even a wiki… all too often these
modes of expression and means of sharing remain complex to tame, even more
so when we choose not to share our private life with lucrative platforms.

@:html.site offers online equipment that will enable you to build your
place on the web. This service gives you access to a place for expression
where the content is your own in a hosting space which respects the data
(and
the privacy) of the people that visit, participate in and contribute to your
site.

@:html.site will not not be perfect when it is launched. But thanks
to your feedback, @:html.soft will be able to simplify the usage and
contribute to the development of this software enabling the creation of
ethical
websites… for each and every one of us.
### Framasite, tiến vào không gian của những trang web

Tạo một trang hay một địa chỉ web, một trang blog hay thậm chí là cả một
trang wiki… tất cả những phương cách trình chiếu hoặc phương tiện chia sẻ
này vẫn còn phức tạp để làm quen, và còn phức tạp hơn nữa khi chúng ta chọn
cách không chia sẻ đời sống riêng tư của chúng ta với những nền tảng sinh
lợi nhuận.

@:html.site cung cấp những công cụ trực tuyến mà sẽ giúp bạn xây dựng
một không gian của bản thân trên hệ thống web. Dịch vụ này cho bạn quyền
tiếp
cận với một không gian để trình bày nội dung, nơi mà nội dung đó là của
riêng
bạn, trong một không gian lưu trữ tôn trọng dữ liệu (và sự riêng tư) của
những
người khách, hay những người tham gia và đóng góp vào trang của bạn

@:html.site sẽ không thể hoàn hảo khi nó bắt đầu được đưa vào sử dụng.
Nhưng, nhờ vào những phản hồi của các bạn, @:html.soft sẽ có thể đơn
giản hoá cách sử dụng và đóng góp vào sự phát triển của phần mềm này, giúp
hiện thực hoá của một trang web mang tính nhân văn… cho mỗi người trong
chúng ta
sections->framameet ### Framameet, encouraging gatherings and meetings

Online exchanges can sometimes lead to face to face meetings, far from our
keyboards. When we organise these meetings with tools like <i>Facebook</i>
or through platforms like <i>MeetUp</i>, we abandon the personal information
of the members of the group to these data devouring ogres.

The free libre software community is interested in creating tools of this
type, all the while respecting the fundamental freedoms of the people
wanting
to gather.

@:html.soft intends to accompany one such project and contribute to
its development… right up to the deployment of a libre service, open to all,
and in the service of our society.

**Oct. 2019 update**: *Thanks to the [JoinMobilizon](@:link.joinmobilizon)
fundraising being successful, we are currently developing the Mobilizon
software [the first beta version of which has just been published](@:summary.mobilizon.en)!*
### Framameet, thúc đẩy những buổi gặp mặt và trò chuyện

Những trao đổi trực tuyến đôi khi có thể dẫn đến đến những cuộc trò chuyện
trực tiếp, rời bàn phím của chúng ta. Khi chúng ta tổ chức những cuộc trò
chuyện như vậy với những công cụ như <i>Facebook</i> hay qua những nền tảng
như <i>MeetUp</i>, chúng ta vô tình giao phó thông tin cá nhân của những
thành
viên trong nhóm cho những "con quỷ" sẵn sàng nuốt chửng dữ liệu này.

Cộng đồng những người làm phần mềm miễn phí trở nên hứng thú về việc tạo ra
những công cụ giống như vậy, trong khi đó vẫn tôn trọng những quyền tự do
cần thiết của những người mong muốn một buổi gặp mặt.

@:html.soft dự định đồng hành cùng một dự án như vậy và đóng hóp vào
sự phát triển của nó… cho đến khi triển khai được một dịch vụ miễn phí,
dành cho tất cả mọi người, và trong dịch vụ của cộng đồng của chúng ta.
sections->framapetitions ### Framapetitions, making our opinions heard

Online petitions constitute a tool that is at once strategic and delicate.
Our collections of opinions on the world should not be locked up by some
obscure
software nor exploited by profit driven businesses.

When @:html.soft created our service for online forms @:html.forms,
it was clear that an adaptation of the code for the service could lead to
Framapetitions. It was nevertheless necessary to wait and see how well this
service stood up to a massive userbase.

Thanks to more than a years experience of hosting @:html.forms, @:html.soft
will create and then host Framapetitions, which will require your
contributions
in the form of tests, feedback and support.
### Framapetitions, giúp những ý kiến của chúng ta được ghi nhận
Những bản kiến nghị trực tuyến tạo ra một công cụ ngay lập tức mang tính
chiến lược và thể hiện sự tinh vi. Những ý kiến về thế giới này mà chúng tôi
thu thập được sẽ không bị chặn lại bởi những phần mềm kì lạ, hay bị khai tác
bởi những doanh nghiệp vì lợi nhuận.
Khi @:html.soft tạo ra dịch vụ của chúng tôi cho những form trực tuyến
@:html.-forms, rõ ràng là việc chỉnh sửa code để thích ứng với dịch vụ
sẽ tạo ra Framapetitions. Tuy vậy, việc cần thiết là đợi và xem xem dịch vụ
này sẽ nổi bật lên như thế nào với một lượng người dùng khổng lồ.
Nhờ vào hơn một năm kinh nghiệm chạy dịch vụ @:html.forms, @:html.soft
sẽ tạo ra và chạy dịch vụ Framapetitions, mà khi đó sẽ cần đến những sự đóng
góp của các bạn bằng cách kiểm tra, phản hồi hay hỗ trợ.
sections->framatube ### Framatube, let’s break the hegemony of YouTube

The hosting of videos, when it is centralised on a platform, poses important
technical and economic challenges. Too many videos will cost you dear in
webspace.
If your site is a success there will be significant traffic (with a traffic
jam on your server!) and you may find yourself having expensive bills to
pay.

So rather than using the centralised model that has allowed <i>YouTube</i>,
<i>Netflix</i> (and others…) to become indispensable, why not be inspired
by the methods that led to the creation of the internet: decentralisation
and peer-to-peer sharing!

The free libre software <i>PeerTube</i> will allow a federation of video
hosts
to transmit videos peer-to-peer. So each computer that receives a video will
send it on to others at the same time, and each host will decide his or her
own rules of play (conditions of use, moderation, monetisation…) all the
while
linked to other hosts of the federation.

@:html.soft is wagering on <i>PeerTube</i> by financing its development,
not so that the everyone’s videos will be on a Framatube, but so that
artists,
associations, organisations, institutions and the media can host their own
independent video platforms and contribute in turn to this project.
### Framatube, hãy cùng phá vỡ chế độ độc tài của Youtube

Sự lưu trữ các video, khi mà nó được tập trung vào một nền tảng, đặt ra
những
thử thách nghiêm trọng về kĩ thuật và cả về kinh tế. Quá nhiều video sẽ tốn
rất nhiều chỗ trên không gian web. Nếu trang của bạn trở nên thành công, sẽ
có một lượng truy cập rất lớn (và sẽ gây ra tắc nghẽn trên server của bạn)
và rồi bạn sẽ có rất nhiều những hoá đơn đắt tiền phải trả.

Vì vậy, thay vì sử dụng những mô hình tập trung, cho phép <i>YouTube</i>,
<i>Netflix</i> (và những nền tảng khác…) trở nên không thể thay thế, tại
sao chúng ta không truyền cảm hứng bởi những phương pháp mà sau đó sẽ dẫn
đến sự hình thành của một hệ thống internet phi tập trung và có thể chia sẻ
người-với-người!

Phần mềm miễn phí <i>PeerTube</i> sẽ cho phép một nhóm lưu trữ video truyển
tải những video đó từ người này sang người khác. Chính vì vậy, mỗi chiếc máy
tính nhận được một video sẽ chuyển video đó cho những người khác cùng một
lúc, và mỗi máy chủ lưu trữ sẽ quyết định chính vai trò của nó (những điều
kiện sử dụng, sự điều tiết, sự tiền tệ hoá…), trong khi đó vẫn liên kết
với các máy chủ khác trong hệ thống.

@:html.soft đang đặt cược vào <i>PeerTube</i> bằng cách cung cấp tài
chính hỗ trợ cho sự phát triển của nó, không phải để tất cả video của mọi
người đều sẽ ở trên Framatube, mà để cho các nhạc sĩ, các tổ chức, hiệp hội,
các học viện và giới truyền thông có thể có những nền tảng lưu trữ video độc
lập và đóng góp ngược lại cho dự án.
Key English Vietnamese
intro Welcome to a world where tools are, from their very conception, destined to
foster peaceful exchanges!
In 2017 and 2018, @:html.soft intends to be part of the development and
hosting of new web services, designed to respect users, their freedom, their
exchanges and their networks.
These services will be developed in collaboration with users in order to
enrich their experience.
## Tạo ra và cung cấp các dịch vụ
Chào mừng đến với thế giới, nơi mà những công cụ, từ những khái niệm sơ khai
nhất, được dùng để thúc đẩy những sự trao đổi trong hoà bình!
Vào năm 2017 và 2018, @:html.soft dự định sẽ trở thành một phần của sự
phát triển và lưu trữ của những dịch vụ web mới, được thiết kế để tôn trọng
người dùng, sự tự do, những sự trao đổi và mạng lưới của họ.
Những dịch vụ này sẽ được phát triển cùng với sự hợp tác với những người dùng
nhằm làm trải nghiệm của họ thêm phong phú.
sections->framameet ### Framameet, encouraging gatherings and meetings

Online exchanges can sometimes lead to face to face meetings, far from our
keyboards. When we organise these meetings with tools like <i>Facebook</i>
or through platforms like <i>MeetUp</i>, we abandon the personal information
of the members of the group to these data devouring ogres.

The free libre software community is interested in creating tools of this
type, all the while respecting the fundamental freedoms of the people
wanting
to gather.

@:html.soft intends to accompany one such project and contribute to
its development… right up to the deployment of a libre service, open to all,
and in the service of our society.

**Oct. 2019 update**: *Thanks to the [JoinMobilizon](@:link.joinmobilizon)
fundraising being successful, we are currently developing the Mobilizon
software [the first beta version of which has just been published](@:summary.mobilizon.en)!*
### Framameet, thúc đẩy những buổi gặp mặt và trò chuyện

Những trao đổi trực tuyến đôi khi có thể dẫn đến đến những cuộc trò chuyện
trực tiếp, rời bàn phím của chúng ta. Khi chúng ta tổ chức những cuộc trò
chuyện như vậy với những công cụ như <i>Facebook</i> hay qua những nền tảng
như <i>MeetUp</i>, chúng ta vô tình giao phó thông tin cá nhân của những
thành
viên trong nhóm cho những "con quỷ" sẵn sàng nuốt chửng dữ liệu này.

Cộng đồng những người làm phần mềm miễn phí trở nên hứng thú về việc tạo ra
những công cụ giống như vậy, trong khi đó vẫn tôn trọng những quyền tự do
cần thiết của những người mong muốn một buổi gặp mặt.

@:html.soft dự định đồng hành cùng một dự án như vậy và đóng hóp vào
sự phát triển của nó… cho đến khi triển khai được một dịch vụ miễn phí,
dành cho tất cả mọi người, và trong dịch vụ của cộng đồng của chúng ta.
sections->framapetitions ### Framapetitions, making our opinions heard

Online petitions constitute a tool that is at once strategic and delicate.
Our collections of opinions on the world should not be locked up by some
obscure
software nor exploited by profit driven businesses.

When @:html.soft created our service for online forms @:html.forms,
it was clear that an adaptation of the code for the service could lead to
Framapetitions. It was nevertheless necessary to wait and see how well this
service stood up to a massive userbase.

Thanks to more than a years experience of hosting @:html.forms, @:html.soft
will create and then host Framapetitions, which will require your
contributions
in the form of tests, feedback and support.
### Framapetitions, giúp những ý kiến của chúng ta được ghi nhận
Những bản kiến nghị trực tuyến tạo ra một công cụ ngay lập tức mang tính
chiến lược và thể hiện sự tinh vi. Những ý kiến về thế giới này mà chúng tôi
thu thập được sẽ không bị chặn lại bởi những phần mềm kì lạ, hay bị khai tác
bởi những doanh nghiệp vì lợi nhuận.
Khi @:html.soft tạo ra dịch vụ của chúng tôi cho những form trực tuyến
@:html.-forms, rõ ràng là việc chỉnh sửa code để thích ứng với dịch vụ
sẽ tạo ra Framapetitions. Tuy vậy, việc cần thiết là đợi và xem xem dịch vụ
này sẽ nổi bật lên như thế nào với một lượng người dùng khổng lồ.
Nhờ vào hơn một năm kinh nghiệm chạy dịch vụ @:html.forms, @:html.soft
sẽ tạo ra và chạy dịch vụ Framapetitions, mà khi đó sẽ cần đến những sự đóng
góp của các bạn bằng cách kiểm tra, phản hồi hay hỗ trợ.
sections->framasite ### Framasite, enter webspace

Creating a webpage, a website, a blog or even a wiki… all too often these
modes of expression and means of sharing remain complex to tame, even more
so when we choose not to share our private life with lucrative platforms.

@:html.site offers online equipment that will enable you to build your
place on the web. This service gives you access to a place for expression
where the content is your own in a hosting space which respects the data
(and
the privacy) of the people that visit, participate in and contribute to your
site.

@:html.site will not not be perfect when it is launched. But thanks
to your feedback, @:html.soft will be able to simplify the usage and
contribute to the development of this software enabling the creation of
ethical
websites… for each and every one of us.
### Framasite, tiến vào không gian của những trang web

Tạo một trang hay một địa chỉ web, một trang blog hay thậm chí là cả một
trang wiki… tất cả những phương cách trình chiếu hoặc phương tiện chia sẻ
này vẫn còn phức tạp để làm quen, và còn phức tạp hơn nữa khi chúng ta chọn
cách không chia sẻ đời sống riêng tư của chúng ta với những nền tảng sinh
lợi nhuận.

@:html.site cung cấp những công cụ trực tuyến mà sẽ giúp bạn xây dựng
một không gian của bản thân trên hệ thống web. Dịch vụ này cho bạn quyền
tiếp
cận với một không gian để trình bày nội dung, nơi mà nội dung đó là của
riêng
bạn, trong một không gian lưu trữ tôn trọng dữ liệu (và sự riêng tư) của
những
người khách, hay những người tham gia và đóng góp vào trang của bạn

@:html.site sẽ không thể hoàn hảo khi nó bắt đầu được đưa vào sử dụng.
Nhưng, nhờ vào những phản hồi của các bạn, @:html.soft sẽ có thể đơn
giản hoá cách sử dụng và đóng góp vào sự phát triển của phần mềm này, giúp
hiện thực hoá của một trang web mang tính nhân văn… cho mỗi người trong
chúng ta
sections->framatube ### Framatube, let’s break the hegemony of YouTube

The hosting of videos, when it is centralised on a platform, poses important
technical and economic challenges. Too many videos will cost you dear in
webspace.
If your site is a success there will be significant traffic (with a traffic
jam on your server!) and you may find yourself having expensive bills to
pay.

So rather than using the centralised model that has allowed <i>YouTube</i>,
<i>Netflix</i> (and others…) to become indispensable, why not be inspired
by the methods that led to the creation of the internet: decentralisation
and peer-to-peer sharing!

The free libre software <i>PeerTube</i> will allow a federation of video
hosts
to transmit videos peer-to-peer. So each computer that receives a video will
send it on to others at the same time, and each host will decide his or her
own rules of play (conditions of use, moderation, monetisation…) all the
while
linked to other hosts of the federation.

@:html.soft is wagering on <i>PeerTube</i> by financing its development,
not so that the everyone’s videos will be on a Framatube, but so that
artists,
associations, organisations, institutions and the media can host their own
independent video platforms and contribute in turn to this project.
### Framatube, hãy cùng phá vỡ chế độ độc tài của Youtube

Sự lưu trữ các video, khi mà nó được tập trung vào một nền tảng, đặt ra
những
thử thách nghiêm trọng về kĩ thuật và cả về kinh tế. Quá nhiều video sẽ tốn
rất nhiều chỗ trên không gian web. Nếu trang của bạn trở nên thành công, sẽ
có một lượng truy cập rất lớn (và sẽ gây ra tắc nghẽn trên server của bạn)
và rồi bạn sẽ có rất nhiều những hoá đơn đắt tiền phải trả.

Vì vậy, thay vì sử dụng những mô hình tập trung, cho phép <i>YouTube</i>,
<i>Netflix</i> (và những nền tảng khác…) trở nên không thể thay thế, tại
sao chúng ta không truyền cảm hứng bởi những phương pháp mà sau đó sẽ dẫn
đến sự hình thành của một hệ thống internet phi tập trung và có thể chia sẻ
người-với-người!

Phần mềm miễn phí <i>PeerTube</i> sẽ cho phép một nhóm lưu trữ video truyển
tải những video đó từ người này sang người khác. Chính vì vậy, mỗi chiếc máy
tính nhận được một video sẽ chuyển video đó cho những người khác cùng một
lúc, và mỗi máy chủ lưu trữ sẽ quyết định chính vai trò của nó (những điều
kiện sử dụng, sự điều tiết, sự tiền tệ hoá…), trong khi đó vẫn liên kết
với các máy chủ khác trong hệ thống.

@:html.soft đang đặt cược vào <i>PeerTube</i> bằng cách cung cấp tài
chính hỗ trợ cho sự phát triển của nó, không phải để tất cả video của mọi
người đều sẽ ở trên Framatube, mà để cho các nhạc sĩ, các tổ chức, hiệp hội,
các học viện và giới truyền thông có thể có những nền tảng lưu trữ video độc
lập và đóng góp ngược lại cho dự án.
title Services Các dịch vụ
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Contributopia/Services
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Contributopia/Educ-pop ## Tạo ra và cung cấp các dịch vụruyền cảm hứng cho mọi khả năng

Chào mừng đến với thế giới, nơi mà những công cụ, từ những khái niệm sơ khai nhất, được dùng để thúc đẩy những sự trao đổimọi người đều có thể chia sẻ và tiếp cận
với kiến thức

Vào năm 2019 và 2020, sau những công việc quan
trong hoà bình! Vào năm 2017 và 2018, @:html.soft dự định sẽ trở thành một phần của sự phát triển và lưu trữ của những dịch vụ web mới, đượcvề những cuộc họp, trao
đổi và hợp tác, @:html.soft đề xuất tập trung vào những công cụ số để cung
cấp sự
thiết kế để tôn trọng người dùng, sự tự do, những sự trao đổi và mạng lưới của họ. Những dịch vụ này sẽ được phát triển cùng với sự hợp tác với những người dùng nhằm làm trải nghiệm của họ thêm phong phú. p cận đến những nguồn kiến thức được chia sẻ.

Đó là một thế giới chưa được khám phá, bởi vì chúng ta cần cùng nhau lên ý
tưởng,
cùng với những người mà, mỗi ngày, tạo nên một xã hội mà ở đó chúng ta đóng
góp nhiều hơn là đỏi hỏi, một xã hội của sự đóng góp.
Translated Contributopia/Home ## Tạo ra và cung cấp các dịch vụ Chào mừng đến vớiĐể không-còn-google thì vẫn chưa đủ

@:html.soft mời bạn cùng tham dự với chúng tôi trên một chuyến hành trình
sẻ chia: cùng khám phá
thế giới số, nơi mà những công cụ, từ những khái niệm sơ khai nhất, được dùng để thúc đẩy những sự trao đổi trong hoà bình! Vào năm 2017 và 2018, @:html.soft dự định sẽ trở thành một phần của sự phát triển và lưu trữ của những dịch vụ web mới, được thiết kế để tôn trọng người dùng, sự tự do, những sự trao đổi và mạng lưới của họ. Những dịch vụ này sẽ được phát triểnloài người và những quyền tự do cơ
bản của chúng ta được tôn trọng, tôn trọng bằng việc tạo nên những công cụ mà
chúng ta sử dụng.

Trên chặng đường này, dự tính từ năm 2017 đến năm 2020, chúng ta hãy cùng định
nghĩa những công cụ số có thể giúp chúng ta hiện thực hoá những đóng góp trong
tất cả các lĩnh vực mà chúng ta hoạt động,
cùũng với sự hợp tác với những người dùng nhằm làm trải nghiệm của họ thêm phong phú. như tất cả những hoạt động
sáng
tạo của chúng ta.
Translated Contributopia/Essaimage ## Tạo ra và cung cấp các dịch vụChia sẻ những bí quyết

Chào mừng đến với thế giới, nơi mà những công cụ, từ những khái niệm sơ khai nhất, được dùng để thúc đẩy những sự trao đổi trong hoà bình!đám mây "nhân văn" nằm trong tầm với
của mỗi người chúng ta!

Vào năm 20178 và 20189, @:html.soft dự định sẽ trở thành một phần của sự phát triển và lưu trữ của những dịch vụ web mới, được thiết kế đểsẽ ưu tiên những hoạt động hỗ trợ tự
động hoá để cung cấp càng nhiều những máy chủ liên kết càng tốt cho cuộc sống
số mà chúng ta xem là đáng
tôin trọng người dùng, sự tự do, những sự trao đổi và mạng lưới của họ. Những dịch vụ này sẽ được phát triển cùng với sự hợp tác với những người dùng nhằm làm trải nghưởng.

Một quá trình gia công đã bắt đầu và sẽ cần tinh luyện để có thể cung cấp
những
sự thay thế mang tính địa phương cho những doanh nghiệp "xi lanh" khổng lồ
đang khai thác dữ l
iệmu của họ thêm phong phú. chúng ta.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Trailing newline

Source and translation do not both end with a newline

Reset

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Mismatching line breaks

Number of new lines in translation does not match source

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
intro
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/translations/vi/services.yml, string 2