Translation

sections->upload
English
Key English Vietnamese Actions
title Popular education Làm cho giáo dục trở nên phổ biến
intro ## Inspire the possibilities

Welcome to a world where everyone can share, and access, knowledge!

In 2019 and 2020 and after the important work of meetings, exchanges and
collaborations,
@:html.soft proposes to concentrate on digital tools that facilitate access
to shared knowledge.

It’s a world that is as yet uncharted, because it needs to be imagined
together,
with the actors who, each day, define a society where we contribute more than
we consume, the society of contribution.
## Truyền cảm hứng cho mọi khả năng

Chào mừng đến với thế giới, nơi mà mọi người đều có thể chia sẻ và tiếp cận
với kiến thức

Vào năm 2019 và 2020, sau những công việc quan trọng về những cuộc họp, trao
đổi và hợp tác, @:html.soft đề xuất tập trung vào những công cụ số để cung
cấp sự tiếp cận đến những nguồn kiến thức được chia sẻ.

Đó là một thế giới chưa được khám phá, bởi vì chúng ta cần cùng nhau lên ý
tưởng,
cùng với những người mà, mỗi ngày, tạo nên một xã hội mà ở đó chúng ta đóng
góp nhiều hơn là đỏi hỏi, một xã hội của sự đóng góp.
sections->outils ### Access for all

As things stand, finding the libre web service which corresponds to your
needs
requires a great deal of know-how and remains difficult to access to those
of us who are not at ease using digital tools.

It is by working jointly with these people, experts in digital
accessibility,
and professionals in design and user experience that @:html.soft desires
to tackle the question, while at the same time offering tools and training
to the actors from territorial networks who work on digital access.

The aim? Creating the right tools and conditions to enable access to an
ethical
web for all.
### Sự tiếp cận cho tất cả mọi người
Nếu như mọi thứ được giữ nguyên, việc tìm kiếm một dịch vụ web miễn phí.
đáp ứng nhu cầu của bạn sẽ cần rất nhiều những bí quyết và sẽ trở nên rất
khó khăn với những người chưa sử dụng thành thạo những công cụ số như chúng
ta.
Bằng cách làm việc với những chuyên gia về tiếp cận số hoá, chuyên viên về
thiết kế và trải nghiệm nguời dùng, @:html.soft mong muốn tiếp cận với
vấn đề, trong khi cùng lúc đó cung cấp những công cụ và những lớp đào tạo
cho những "người thực hiện" từ nhiều lãnh thổ, làm việc về tiếp cận số hoá.
Mục đích? Tạo ra những công cụ và điều kiện đúng, giúp mọi người tiếp cận
với một trang web mang tính nhân văn.
sections->git-moldus ### Git within reach of all of us

<i lang="en">Git</i> is a tool which allows people to collaborate
collectively
on code. The way that it has been designed opens a magnificent gateway to
understanding the methods, practices and frame of mind involved in
collaboration.

How can we make it so that people who don’t code can benefit from the
philosophy
of such a tool? How can we adapt <i lang="en">git</i>, its jargon, its
interface,
etc. so that everyone can co-create and collaborate on texts or other
contributed
commons?

There are projects that exist already and it is with them that @:html.soft
will study possible solutions.
### Git năm trong tầm với của tất cả chúng ta
<i lang="en">Git</i> là một công cụ cho phép mọi người cộng tác để cùng soạn
thảo một đoạn code. Cách mà nó được thiết kế mở ra một cánh cổng rất lớn để
thấu hiểu những phương pháp, cách thức thực hiện và cách suy nghĩ nằm trong
cái gọi là "cộng tác"
Làm sao chúng ta có thể giúp cho những người không lập trình nhận được những
lợi ích từ tinh thần của một công cụ tương tự như vậy? Làm sao chúng ta có
thể mô phỏng <i lang="en">git</i>, biệt ngữ, giao diện của nó, etc. để mọi
người có thể cùng hợp tác với những đoạn văn bản hay những công việc cần sự
hợp tác khác?
Đã có nhiều dự án đã xuất hiện và cùng với chúng, @:html.soft sẽ nghiên
cứu những giải pháp có thể.
sections->mooc-chatons ### A MOOC for the @:html.chatons

Becoming a @:html.chatons, a member of this collective of organisations
which
host ethical web services, is not an easy task: there is an impressive
collection
of know-how to acquire and of practices to understand.

It is with the members of this collective that @:html.soft is proposing
to create a MOOC, a massive open online course, to bring together and layout
the know-how we want to share… and may the @:html.chatons in our collective
basket multiply!
### A MOOC cho @:html.chatons
Trở thành một @:html.chatons, một thành viên của hội những tổ chức lưu trữ
những dịch vụ web mang tính nhân văn này, không phải là một công việc đơn
giản: có rất nhiều những bí quyết phải tiếp thu và có nhiều việc phải thực
sự làm để thông hiểu.
Cùng với những thành viên của hội, @:html.soft đang đề xuất để tạo ra
MOOC, một khoá học mở trực tuyến đồ sộ, để cùng nhau mang đến và đề ra những
bí quyết mà chúng ta muốn chia sẻ… và giúp cho @:html.chatons trong hội
được nhân rộng lên!
sections->upload ### UPLOAD, University of the People of Libre

It is the project that is the least clear and perhaps the most crazy of this
Contributopia: creating a University of the People of Libre that is Open,
Accessible and Decentralised.

The desire is to create a digital tool where each and every one of us can
share our know-how and find knowledge, or even (and let us dream) have it
established.

It is difficult to describe today how this University of the People of Libre
will be founded, since its construction will depend on the good will,
contributions
and partnerships that can be seized over the course of this voyage.
### UPLOAD, Đại học tự do dành cho mọi người

Đây là một dự án không rõ ràng nhất, và cũng có thể là dự án điên rồ nhất
của Contributopia này: tạo ra một Đại học tự do dành cho mọi người, mang
tính
mở, dễ tiếp cận và phi tập trung.

Nhu cầu tạo ra một công cụ số, nơi mà bất kì ai trong mỗi chúng ta có thể
chia sẻ bí quyết và tìm kiếm tri thức, hoặc ngay cả (Chúng ta có quyền mơ
mộng chứ!) gây dựng nên nó.

Sẽ rất khó diễn tả bằng cách nào để thành lập Đại học tự do dành cho mọi
người
này, bởi vì việc gây dựng nên nó sẽ phụ thuộc vào lòng tốt, sự đóng góp và
sự đồng hành, những thức có thể bị chiếm đoạt trên quãng đường đi này.
Key English Vietnamese Actions
intro ## Inspire the possibilities

Welcome to a world where everyone can share, and access, knowledge!

In 2019 and 2020 and after the important work of meetings, exchanges and
collaborations,
@:html.soft proposes to concentrate on digital tools that facilitate access
to shared knowledge.

It’s a world that is as yet uncharted, because it needs to be imagined
together,
with the actors who, each day, define a society where we contribute more than
we consume, the society of contribution.
## Truyền cảm hứng cho mọi khả năng

Chào mừng đến với thế giới, nơi mà mọi người đều có thể chia sẻ và tiếp cận
với kiến thức

Vào năm 2019 và 2020, sau những công việc quan trọng về những cuộc họp, trao
đổi và hợp tác, @:html.soft đề xuất tập trung vào những công cụ số để cung
cấp sự tiếp cận đến những nguồn kiến thức được chia sẻ.

Đó là một thế giới chưa được khám phá, bởi vì chúng ta cần cùng nhau lên ý
tưởng,
cùng với những người mà, mỗi ngày, tạo nên một xã hội mà ở đó chúng ta đóng
góp nhiều hơn là đỏi hỏi, một xã hội của sự đóng góp.
sections->git-moldus ### Git within reach of all of us

<i lang="en">Git</i> is a tool which allows people to collaborate
collectively
on code. The way that it has been designed opens a magnificent gateway to
understanding the methods, practices and frame of mind involved in
collaboration.

How can we make it so that people who don’t code can benefit from the
philosophy
of such a tool? How can we adapt <i lang="en">git</i>, its jargon, its
interface,
etc. so that everyone can co-create and collaborate on texts or other
contributed
commons?

There are projects that exist already and it is with them that @:html.soft
will study possible solutions.
### Git năm trong tầm với của tất cả chúng ta
<i lang="en">Git</i> là một công cụ cho phép mọi người cộng tác để cùng soạn
thảo một đoạn code. Cách mà nó được thiết kế mở ra một cánh cổng rất lớn để
thấu hiểu những phương pháp, cách thức thực hiện và cách suy nghĩ nằm trong
cái gọi là "cộng tác"
Làm sao chúng ta có thể giúp cho những người không lập trình nhận được những
lợi ích từ tinh thần của một công cụ tương tự như vậy? Làm sao chúng ta có
thể mô phỏng <i lang="en">git</i>, biệt ngữ, giao diện của nó, etc. để mọi
người có thể cùng hợp tác với những đoạn văn bản hay những công việc cần sự
hợp tác khác?
Đã có nhiều dự án đã xuất hiện và cùng với chúng, @:html.soft sẽ nghiên
cứu những giải pháp có thể.
sections->mooc-chatons ### A MOOC for the @:html.chatons

Becoming a @:html.chatons, a member of this collective of organisations
which
host ethical web services, is not an easy task: there is an impressive
collection
of know-how to acquire and of practices to understand.

It is with the members of this collective that @:html.soft is proposing
to create a MOOC, a massive open online course, to bring together and layout
the know-how we want to share… and may the @:html.chatons in our collective
basket multiply!
### A MOOC cho @:html.chatons
Trở thành một @:html.chatons, một thành viên của hội những tổ chức lưu trữ
những dịch vụ web mang tính nhân văn này, không phải là một công việc đơn
giản: có rất nhiều những bí quyết phải tiếp thu và có nhiều việc phải thực
sự làm để thông hiểu.
Cùng với những thành viên của hội, @:html.soft đang đề xuất để tạo ra
MOOC, một khoá học mở trực tuyến đồ sộ, để cùng nhau mang đến và đề ra những
bí quyết mà chúng ta muốn chia sẻ… và giúp cho @:html.chatons trong hội
được nhân rộng lên!
sections->outils ### Access for all

As things stand, finding the libre web service which corresponds to your
needs
requires a great deal of know-how and remains difficult to access to those
of us who are not at ease using digital tools.

It is by working jointly with these people, experts in digital
accessibility,
and professionals in design and user experience that @:html.soft desires
to tackle the question, while at the same time offering tools and training
to the actors from territorial networks who work on digital access.

The aim? Creating the right tools and conditions to enable access to an
ethical
web for all.
### Sự tiếp cận cho tất cả mọi người
Nếu như mọi thứ được giữ nguyên, việc tìm kiếm một dịch vụ web miễn phí.
đáp ứng nhu cầu của bạn sẽ cần rất nhiều những bí quyết và sẽ trở nên rất
khó khăn với những người chưa sử dụng thành thạo những công cụ số như chúng
ta.
Bằng cách làm việc với những chuyên gia về tiếp cận số hoá, chuyên viên về
thiết kế và trải nghiệm nguời dùng, @:html.soft mong muốn tiếp cận với
vấn đề, trong khi cùng lúc đó cung cấp những công cụ và những lớp đào tạo
cho những "người thực hiện" từ nhiều lãnh thổ, làm việc về tiếp cận số hoá.
Mục đích? Tạo ra những công cụ và điều kiện đúng, giúp mọi người tiếp cận
với một trang web mang tính nhân văn.
sections->upload ### UPLOAD, University of the People of Libre

It is the project that is the least clear and perhaps the most crazy of this
Contributopia: creating a University of the People of Libre that is Open,
Accessible and Decentralised.

The desire is to create a digital tool where each and every one of us can
share our know-how and find knowledge, or even (and let us dream) have it
established.

It is difficult to describe today how this University of the People of Libre
will be founded, since its construction will depend on the good will,
contributions
and partnerships that can be seized over the course of this voyage.
### UPLOAD, Đại học tự do dành cho mọi người

Đây là một dự án không rõ ràng nhất, và cũng có thể là dự án điên rồ nhất
của Contributopia này: tạo ra một Đại học tự do dành cho mọi người, mang
tính
mở, dễ tiếp cận và phi tập trung.

Nhu cầu tạo ra một công cụ số, nơi mà bất kì ai trong mỗi chúng ta có thể
chia sẻ bí quyết và tìm kiếm tri thức, hoặc ngay cả (Chúng ta có quyền mơ
mộng chứ!) gây dựng nên nó.

Sẽ rất khó diễn tả bằng cách nào để thành lập Đại học tự do dành cho mọi
người
này, bởi vì việc gây dựng nên nó sẽ phụ thuộc vào lòng tốt, sự đóng góp và
sự đồng hành, những thức có thể bị chiếm đoạt trên quãng đường đi này.
title Popular education Làm cho giáo dục trở nên phổ biến

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Mismatching line breaks

Number of new lines in translation does not match source

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
sections->upload
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/translations/vi/educ-pop.yml, string 6