Translation status

35 Strings 100%
728 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
News This component is linked to the JoinMobilizon/Main repository. AGPL-3.0 0% 35 7,118
Medias This component is linked to the JoinMobilizon/Main repository. This translation does not yet exist. AGPL-3.0 0% 19 1,404
Main AGPL-3.0
Hall of Fame This component is linked to the JoinMobilizon/Main repository. AGPL-3.0
FAQ This component is linked to the JoinMobilizon/Main repository. AGPL-3.0

Translation Information

Project website joinmobilizon.org
Project maintainers User avatar tcit User avatar luc User avatar JosephK
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU Affero General Public License v3.0 only
Source code repository git@framagit.org:framasoft/joinmobilizon/joinmobilizon.git
Repository branch master
Last remote commit Merge branch 'weblate-joinmobilizon-main' into 'master' e6ed123
User avatar tcit authored 6 days ago
Weblate repository https://weblate.framasoft.org/git/joinmobilizon/main/
Filemask app/locales/*/home.yml
Monolingual base language file app/locales/fr/home.yml
Translation file Download app/locales/gd/home.yml
User avatar gunchleoc

Translation changed

JoinMobilizon / HomeGaelic

On ne changera pas le monde depuis Facebook. L’outil dont nous rêvons, les entreprises du capitalisme de surveillance sont incapables de le produire, car elles ne sauraient pas en tirer profit. <br />C’est l’occasion de faire mieux qu’elles, en faisant autrement.
TCha Facebook air an saoghaln atharraichadh. Leis an acainn a bu chaomh leinne, cha dig calpachas caithris ’na chois air sgàth ’s nach e prothaid a tha fainear dhuinn.<br /> Seo cothro sinn an saoghal le Facebook. Cha chruthaich calpachas caithris ’an acainn a bu chaomh leinne air sgàth ’s nach fhaigheadh iad prothaid às.<br /> Thàinig an t-àm airson rud nas fheàrr a thogail le dòighean diofraichte.
a month ago
User avatar gunchleoc

New translation

JoinMobilizon / HomeGaelic

Lire la note d’intention de Framasoft sur le Framablog
Leugh aithris-rùin Framasoft air Framablog
a month ago
User avatar gunchleoc

Translation changed

JoinMobilizon / HomeGaelic

On ne changera pas le monde depuis Facebook. L’outil dont nous rêvons, les entreprises du capitalisme de surveillance sont incapables de le produire, car elles ne sauraient pas en tirer profit. <br />C’est l’occasion de faire mieux qu’elles, en faisant autrement.
Tha Facebook air an saoghal atharrachadh.<br /> Leis an acainn a bu chaomh leinne, cha dig calpachas caithris ’na chois air sgàth ’s nach e prothaid a tha fainear dhuinn.<br /> Seo cothrom airson rud nas fheàrr a thogail le dòighean diofraichte.
a month ago
User avatar gunchleoc

Translation changed

JoinMobilizon / HomeGaelic

On ne changera pas le monde depuis Facebook. L’outil dont nous rêvons, les entreprises du capitalisme de surveillance sont incapables de le produire, car elles ne sauraient pas en tirer profit. <br />C’est l’occasion de faire mieux qu’elles, en faisant autrement.
capitalism won’t develop, as profit is not the goal.<br /> This is an opportunity to build something better, by taking another approachTha Facebook air an saoghal atharrachadh.<br /> Leis an acainn a bu chaomh leinne, cha dig calpachas caithris ’na chois air sgàth ’s nach e prothaid a tha fainear dhuinn.<br /> So cothrom airson rud nas fheàrr a thogail le dòighean diofraichte.
a month ago
User avatar gunchleoc

Translation changed

JoinMobilizon / HomeGaelic

Mobilizon n’est **pas un média, ni un passe-temps : c’est un outil**.
Vous n’y trouverez pas des fonctionnalités telles que les compteurs
d’abonnements, les pouces sur les commentaires ou les murs d’info à
<i lang="en">scroll</i> infini.

La conception de Mobilizon vise à **libérer votre attention des mécanismes
d’auto-mise en scène**.
Cela permet de rester focalisé sur l’essentiel : gérer vos événements, vos
groupes, votre mobilisation.
**Chan e meadhan sòisealta no cur-seachad** a th’ ann am Mobilizon: **’S e acainn a th’ ann**.
Chan fhaigh thu gleusan mar cunntairean air fo-sgrìobhaidhean, putan “’S toigh leam” no ballachan fiosrachaidh le <i lang="en">sgroladh</i> gun chrìoch.

Tha dealbhadh Mhobilizon ag amas **d’ aire a shaoradh on mhiann
gun cuireadh tu thu fhèin air àrd-ùrlar**.
Leigidh seo leat d’ aire a chumail air na tha cudromach: stiùireadh nan tachartasan,
nam buidhnean is nan iomairtean agad.
a month ago
User avatar gunchleoc

Translation uploaded

JoinMobilizon / HomeGaelic

On ne changera pas le monde depuis Facebook. L’outil dont nous rêvons, les entreprises du capitalisme de surveillance sont incapables de le produire, car elles ne sauraient pas en tirer profit. <br />C’est l’occasion de faire mieux qu’elles, en faisant autrement.
capitalism won’t develop, as profit is not the goal.<br /> This is an opportunity to build something better, by taking another approach.
a month ago
User avatar gunchleoc

Translation uploaded

JoinMobilizon / HomeGaelic

Mobilizon est **un logiciel libre gratuit financé par une association**
française à but non lucratif : Framasoft

Créée en 2004, l’association se consacre désormais à **l’éducation populaire
aux enjeux du numérique**. Notre petite structure (moins de 40 membres,
moins de 10 salarié·es) est connue pour avoir réalisé le projet Dégooglisons
Internet, proposant 34 outils en ligne éthiques et alternatifs.
Reconnue d’intérêt général, notre association **est financée à plus de 90 %
par vos dons**, déductibles des impôts pour les contribuables français·es.

**Plus ce logiciel sera utilisé et soutenu, plus des personnes l’utiliseront
et y contribueront, et plus vite il évoluera vers une alternative concrète
aux plateformes telles que Facebook Events ou Meetup**.
’S e **bathar-bog saor le bun-tùs fosgailte** a th’ ann am Mobilizon a tha **’ga ghlèidheadh ’s ’ga mhaoineachadh le Framasoft, buidheann neo-phrothaideach Frangach**.

Chaidh an comann a stèidheachadh ann an 2004 is tha e ag amas **foghlam a thoirt dhan mhòr-shluagh
mu dhùbhlain na h-aoise digitiche**. Tha am buidheann beag againn (nas lugha na 40 ball,
nas lugha na 10 luchd-fhastaidh) cliùiteach airson a’ phròiseact “De-google-ify Internet” agus ag òstadh 34 acainn beusail air loidhne airson roghainn eile a thoirt dhut.
Tha am buidheann aithnichte ’na chùis ùidhe choitcheann agus **còrr is 90% dheth ’ga mhaoineachadh le tabhartasan** is tha e ceadaichte tabhartasan a chur an aghaidh chìsean nuair a bhios tu a’ pàigheadh cìsean san Fhraing.

**Mar as trice a thèid am bathar-bog againn a chleachdadh ’s a gheibh e taic, ’s ann as motha de dhaoine a chleachdas e
’s a chuireas ris agus ’s ann as luaithe a thèid e na dheagh roghainn eile airson ùrlaran mar Facebook Events no Meetup**.
a month ago
User avatar gunchleoc

Translation uploaded

JoinMobilizon / HomeGaelic

Qui est derrière Mobilizon ?
Cò tha air cùlaibh Mobilizon?
a month ago
User avatar gunchleoc

Translation uploaded

JoinMobilizon / HomeGaelic

## À vous de jouer

- Tester la [démo de Mobilizon](@:link.mzo-demo)
- Trouver votre [instance sur Mobilizon.org](@:link.mzo)
- Apprendre à utiliser (et installer) Mobilizon sur [notre documentation](@:link.jmz-docs)
- Venir discuter sur [notre forum](@:link.jmz-forum)
## Tha e an urra riut fhèin

- Feuch [Mobilizon demo](@:link.mzo-demo)
- Lorg [an ionstans agad air Mobilizon.org](@:link.mzo)
- Faigh a-mach mar a chleachdas (is mar a stàlaicheas) tu Mobilizon leis [an docamaideadh againn](@:link.jmz-docs)
- Thig a bhruidhinn rinn air [a’ bhòrd-bhrath againn](@:link.jmz-forum)
a month ago
User avatar gunchleoc

Translation uploaded

JoinMobilizon / HomeGaelic

Mobilizon est un logiciel libre. Cela signifie que son code est transparent,
publiquement consultable et qu’**il n’y a pas de fonctionnalité cachée**.

Le code est **construit de manière communautaire**, et chacun·e est libre de
le reprendre pour essayer de mener le projet vers de nouvelles voies.
’S e bathar-bog saor a th’ ann am Mobilizon. Is ciall dha seo gu bheil am bun-tùs follaiseach,
gun gabh lèirmheas poblach a dhèanamh air agus **nach eil gleusan falaichte ann**.

Tha an còd **’ga thogail leis a’ choimhearsnachd** agus faodaidh duine sam bith
gobhal dheth a chruthachadh agus am pròiseact a thoirt gu amasan ùra.
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 35 728 4,955
Translated 100% 35 728 4,955
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change March 7, 2021, 9:47 a.m.
Last author GunChleoc

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity