Component Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
main Fix this component to clear its alerts. AGPL-3.0 64% 62% 247 7,493 1 Translate
Project website https://joinpeertube.org
Translation license AGPL-3.0 main
Number of strings 700
Number of words 13,103
Number of characters 90,392
Number of languages 1
Number of source strings 721
Number of source words 13,761
Number of source characters 95,019
None

New strings to translate

joinpeertube / mainSwedish

New strings to translate 6 days ago
None

Resource update

joinpeertube / mainSwedish

Resource update 6 days ago
None

Committed changes

joinpeertube / mainSwedish

Committed changes a month ago
autom

New translation

joinpeertube / mainSwedish

<p>Today, when searching for videos on a PeerTube instance, it is hard to
<strong>find content that is not in the federation bubble</strong> of that instance.</p>

<p>We will create a <strong>server that indexes all videos</strong>
and channels from all PeerTube instances that are listed on
<a href="https://instances.joinpeertube.org/">the public directory</a>.
The code for this indexing engine will be open source,
so that anyone can host their own by setting their own eligibility rules.</p>

<p>Each PeerTube instance administrator will be able to choose to <strong>
use one of these indexing engines for their instance's search bar</strong>.</p>

<p>In addition, <strong>announcements</strong>
will allow instance administrators to display information to visitors.</p>
<p>När man söker efter videor på PeerTube-instans idag, är det svårt att <strong>upptäcka
material som finns utanför federationsbubblan</strong> den instansen befinner sig i.</p>

<p>Vi vill bygga en <strong>server som indexerar alla videor</strong>
och kanaler från de PeerTube-instanser som listas i
<a href="https://instances.joinpeertube.org/">den offentliga katalogen</a>.
Indexeringsmotorns kod kommer göras öppet tillgänglig,
så att vem som helst kan starta en egen utifrån sina preferenser.</p>

<p>Varje PeerTube-instans administratör kommer kunna välja att <strong>använda
en av dessa indexeringsmotorer i sökrutan på sin instans</strong>.</p>

<p>Dessutom, kommer <strong>massmeddelanden</strong>
ge administratörer möjlighet att dela information till sin instans användare.</p>
a month ago
autom

New translation

joinpeertube / mainSwedish

We still hope that by sharing this roadmap as widely as possible, some of you will support us in our approach with a donation that will allow us to fund this project.
Vi hoppas att, genom att sprida ordet så vitt och brett som möjligt, några av er kommer stötta oss i vår strävan med en donation som låter oss finansiera projektet.
a month ago
autom

New translation

joinpeertube / mainSwedish

We believe in the public utility of PeerTube, so much so that we commit to working on it for six months to make this v3 happen, even if we must do it with our own funds (which <a href="https://framablog.org/2019/11/12/peertube-has-worked-twice-as-hard-to-free-your-videos-from-youtube/">we had already done for v2</a>).
Vi tror att PeerTube är till allmänhetens gagn. Vi är så starkt övertygade att vi åtar oss att arbeta på projektet i sex månader för att se till att version 3 blir verklighet, även om vi måste göra det från egna fickor (vilket <a href="https://framablog.org/2019/11/12/peertube-has-worked-twice-as-hard-to-free-your-videos-from-youtube/">vi redan gjort för version 2</a>).
a month ago
autom

Translation changed

joinpeertube / mainSwedish

Why progressive fundraising over 6 months?
Varför en etappvis insamling över sex månaders tid?
a month ago
autom

New translation

joinpeertube / mainSwedish

an individual
en person
a month ago
autom

New translation

joinpeertube / mainSwedish

An annotation PeerTube plugin
Ett PeerTube-tillägg för anmärkningar
a month ago
autom

New translation

joinpeertube / mainSwedish

Amount (e.g.: 42)
Belopp (t.ex.: 42)
a month ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year