Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
FAQ This component is linked to the JoinMobilizon/Main repository. AGPL-3.0
Hall of Fame This component is linked to the JoinMobilizon/Main repository. AGPL-3.0
Home This component is linked to the JoinMobilizon/Main repository. AGPL-3.0
Main AGPL-3.0
News This component is linked to the JoinMobilizon/Main repository. AGPL-3.0 0% 35 7,118
Project website joinmobilizon.org
Project maintainers User avatar tcit User avatar luc User avatar JosephK
Translation license AGPL-3.0 Medias Home FAQ Main Hall of Fame News JoinMobilizon
Languages 1
Source strings 151
Source words 12,000
Source characters 81,721
Hosted strings 130
Hosted words 10,594
Hosted characters 71,490
User avatar None

New strings to translate

JoinMobilizon / NewsGaelic

New strings to translate 2 weeks ago
User avatar None

Resource update

JoinMobilizon / NewsGaelic

Resource update 2 weeks ago
User avatar gunchleoc

Translation changed

JoinMobilizon / FAQGaelic

Le fediverse _(ou la fédiverse, ou le fedivers, c’est comme vous voulez,
en fait)_ désigne l’ensemble des logiciels, des hébergements et des données
qui pourraient interagir ensemble, parce qu’elles parlent la même langue,
c’est-à-dire le protocole Activity Pub.

En d’autres termes, le fediverse rassemble tous les comptes, contenus,
instances et outils qui sont en capacité de se retrouver au sein d’une
même fédération.

Attention, il faut distinguer fediverse et fédération. Plusieurs logiciels
utilisent le protocole Activity Pub : PeerTube, Mastodon, Mobilizon,
FunkWhale, etc.

Ces logiciels parlent le même langage et sont _théoriquement_ en capacité
d’interagir ensemble : ils font donc partie du fediverse.

Dans la _pratique_, ces interactions n’en sont qu’à leurs débuts, car il
faut les imaginer, puis les implémenter dans le code de ces logiciels,
puis diffuser ce bout de code en mettant à jour l’installation de ces
logiciels sur le serveur des hébergeurs.

Lorsque les hébergeurs permettent que leur instance de tel logiciel
interagisse avec l’instance d’un autre hébergeur, alors ces deux instances
interconnectées forment un petit bout de fédération.

Au sein du fédiverse, il n’y a donc pas _une_ fédération mais de
nombreuses _bulles de fédération_, plus ou moins isolées ou interconnectées.
Tha _co-shaoghal_ a’ ciallachadh bathar-bog, ionstansan is dàta sam bith
a ghabhas eadar-ghnìomhan ri chèile on a bhios iad a’ bruidhinn san aon chànan,
’s e sin pròtacal Activity Pub.

Is ciall dha seo gun cruinnich an co-shaoghal na cunntasan, tachartasan,
ionstansan is acainnean eile aig a bheil comas gun lorg iad càch a chèile am broinn
an aon cho-fhlaitheisnasgaidh.

Tha diofar ann eadar an _co-shaoghal_ agus _co-fhlaidheasnasgadh_.
Tha iomadh bathar-bog eadar-dhealaichte ann a chleachdas pròtacal Activity Pub: PeerTube, Mastodon,
Mobilizon, FunkWhale is msaa.

Tha iad a’ bruidhinn san aon chànan agus _’s ann gum b’ urrainn dhaibh_
eadar-ghnìomhan a ghabhail le càch a chèile: mar sin, tha iad am broinn a’ cho-shaoghail.

Gu _prataigeach_, cha deach mòran dhe na h-eadar-ghnìomhan a ghabhadh a ghabhail a thoirt gu buil fhathast on a dh’fheumas sinn beachdachadh orra ’s am prògramachadh fhathast
ach am bi iad ri fhaighinn sna bhatharan-bog. An uairsin, feumaidh sinn an sgaoileadh
le ùrachadh nan stàlaidhean dhen bhathar-bhog air frithealaichean nan òstairean.

Nuair a leigeas solaraiche òstaidh leis an ionstans dhen bhathar-bhog aca
eadar-ghìomhan a ghabhail le ionstans air òstair eile, stèidhichidh an dà ionstans sin
a tha ceangailte ri chèile cuid bheag dhen cho-nasgadh.

Chan ann ’s gu bheil _aon cho-nasgadh a-mhàin_ sa cho-shaoghal ach
tha iomadh _builgean co-nasgaidh_ ann a dh’fhaodas a chumail fa leth no a bhith co-cheangailte.
a month ago
User avatar gunchleoc

Translation changed

JoinMobilizon / FAQGaelic

Le fediverse _(ou la fédiverse, ou le fedivers, c’est comme vous voulez,
en fait)_ désigne l’ensemble des logiciels, des hébergements et des données
qui pourraient interagir ensemble, parce qu’elles parlent la même langue,
c’est-à-dire le protocole Activity Pub.

En d’autres termes, le fediverse rassemble tous les comptes, contenus,
instances et outils qui sont en capacité de se retrouver au sein d’une
même fédération.

Attention, il faut distinguer fediverse et fédération. Plusieurs logiciels
utilisent le protocole Activity Pub : PeerTube, Mastodon, Mobilizon,
FunkWhale, etc.

Ces logiciels parlent le même langage et sont _théoriquement_ en capacité
d’interagir ensemble : ils font donc partie du fediverse.

Dans la _pratique_, ces interactions n’en sont qu’à leurs débuts, car il
faut les imaginer, puis les implémenter dans le code de ces logiciels,
puis diffuser ce bout de code en mettant à jour l’installation de ces
logiciels sur le serveur des hébergeurs.

Lorsque les hébergeurs permettent que leur instance de tel logiciel
interagisse avec l’instance d’un autre hébergeur, alors ces deux instances
interconnectées forment un petit bout de fédération.

Au sein du fédiverse, il n’y a donc pas _une_ fédération mais de
nombreuses _bulles de fédération_, plus ou moins isolées ou interconnectées.
Tha _co-shaoghal_ a’ ciallachadh bathar-bog, ionstansan is dàta sam bith
a ghabhas eadar-ghnìomhan ri chèile on a bhios iad a’ bruidhinn san aon chànan,
’s e sin pròtacal Activity Pub.

Is ciall dha seo gun cruinnich an co-shaoghal na cunntasan, tachartasan,
ionstansan is acainnean eile aig a bheil comas gun lorg iad càch a chèile am broinn
an aon cho-fhlaitheis.

Tha diofar ann eadar an _co-shaoghal_ agus _co-fhlaidheas_.
Tha iomadh bathar-bog eadar-dhealaichte ann a chleachdas pròtacal Activity Pub: PeerTube, Mastodon,
Mobilizon, FunkWhale is msaa.

Tha iad a’ bruidhinn san aon chànan agus _’s ann gum b’ urrainn dhaibh_
eadar-ghnìomhan a ghabhail le càch a chèile: mar sin, tha iad am broinn a’ cho-shaoghail.

Gu _prataigeach_, cha deach mòran dhe na h-eadar-ghnìomhan a ghabhadh a ghabhail a thoirt gu buil fhathast on a dh’fheumas sinn beachdachadh orra ’s am prògramachadh fhathast
ach am bi iad ri fhaighinn sna bhatharan-bog. An uairsin, feumaidh sinn an sgaoileadh
le ùrachadh nan stàlaidhean dhen bhathar-bhog air frithealaichean nan òstairean.

Nuair a leigeas solaraiche òstaidh leis an ionstans dhen bhathar-bhog aca
eadar-ghìomhan a ghabhail le ionstans air òstair eile, stèidhichidh an dà ionstans sin
a tha ceangailte ri chèile cuid bheag dehen cho-fhlaitheasnasgadh.

Chan ann ’s gu bheil _aon cho-fhlaitheasnasgadh a-mhàin_ sa cho-shaoghal ach
tha iomadh _builgean co-fhlaitheisnasgaidh_ ann a dh’fhaodas a chumail fa leth no a bhith co-cheangailte.
a month ago
User avatar gunchleoc

Translation uploaded

JoinMobilizon / FAQGaelic

Le fediverse _(ou la fédiverse, ou le fedivers, c’est comme vous voulez,
en fait)_ désigne l’ensemble des logiciels, des hébergements et des données
qui pourraient interagir ensemble, parce qu’elles parlent la même langue,
c’est-à-dire le protocole Activity Pub.

En d’autres termes, le fediverse rassemble tous les comptes, contenus,
instances et outils qui sont en capacité de se retrouver au sein d’une
même fédération.

Attention, il faut distinguer fediverse et fédération. Plusieurs logiciels
utilisent le protocole Activity Pub : PeerTube, Mastodon, Mobilizon,
FunkWhale, etc.

Ces logiciels parlent le même langage et sont _théoriquement_ en capacité
d’interagir ensemble : ils font donc partie du fediverse.

Dans la _pratique_, ces interactions n’en sont qu’à leurs débuts, car il
faut les imaginer, puis les implémenter dans le code de ces logiciels,
puis diffuser ce bout de code en mettant à jour l’installation de ces
logiciels sur le serveur des hébergeurs.

Lorsque les hébergeurs permettent que leur instance de tel logiciel
interagisse avec l’instance d’un autre hébergeur, alors ces deux instances
interconnectées forment un petit bout de fédération.

Au sein du fédiverse, il n’y a donc pas _une_ fédération mais de
nombreuses _bulles de fédération_, plus ou moins isolées ou interconnectées.
Tha _co-shaoghal_ a’ ciallachadh bathar-bog, ionstansan is dàta sam bith
a ghabhas eadar-ghnìomhan ri chèile on a bhios iad a’ bruidhinn san aon chànan,
’s e sin pròtacal Activity Pub.

Is ciall dha seo gun cruinnich an co-shaoghal na cunntasan, tachartasan,
ionstansan is acainnean eile aig a bheil comas gun lorg iad càch a chèile am broinn
an aon cho-fhlaitheis.

Tha diofar ann eadar an _co-shaoghal_ agus _co-fhlaidheas_.
Tha iomadh bathar-bog eadar-dhealaichte ann a chleachdas pròtacal Activity Pub: PeerTube, Mastodon,
Mobilizon, FunkWhale is msaa.

Tha iad a’ bruidhinn san aon chànan agus _’s ann gum b’ urrainn dhaibh_
eadar-ghnìomhan a ghabhail le càch a chèile: mar sin, tha iad am broinn a’ cho-shaoghail.

Gu _prataigeach_, cha deach mòran dhe na h-eadar-ghnìomhan a ghabhadh a ghabhail a thoirt gu buil fhathast on a dh’fheumas sinn beachdachadh orra ’s am prògramachadh fhathast
ach am bi iad ri fhaighinn sna bhatharan-bog. An uairsin, feumaidh sinn an sgaoileadh
le ùrachadh nan stàlaidhean dhen bhathar-bhog air frithealaichean nan òstairean.

Nuair a leigeas solaraiche òstaidh leis an ionstans dhen bhathar-bhog aca
eadar-ghìomhan a ghabhail le ionstans air òstair eile, stèidhichidh an dà ionstans sin
a tha ceangailte ri chèile cuid bheag de cho-fhlaitheas.

Chan ann ’s gu bheil _aon cho-fhlaitheas a-mhàin_ sa cho-shaoghal ach
tha iomadh _builgean co-fhlaitheis_ ann a dh’fhaodas a chumail fa leth no a bhith co-cheangailte.
a month ago
User avatar gunchleoc

Translation uploaded

JoinMobilizon / FAQGaelic

C’est quoi, le fédiverse ?
Dè th’ ann an co-shaoghal?
a month ago
User avatar gunchleoc

Translation uploaded

JoinMobilizon / FAQGaelic

L’hébergeur désigne la personne, ou plus souvent le groupe de personnes
(association, entreprise, collectif, etc.) qui propose un service en ligne.
Dans la pratique, ces personnes disposent d’un serveur sur lequel elles
installent un logiciel (par exemple le logiciel Mobilizon).
Cette installation du logiciel, appelée instance, est accessible en
ligne par le public, sous la forme d’un site web Mobilizon.

Le public peut donc accéder à cette instance et interagir avec, par
exemple en se créant un compte, en publiant des événements, en discutant
dans un groupe.
Toutes ces actions sont autant d’informations numériques, donc des
données qui sont hébergées sur le disque dur du serveur de l’hébergeur.

On peut comparer un hébergeur web à un propriétaire qui mettrait ses
locaux à disposition du public. Son rôle est à la fois d’assurer le bon
fonctionnement et l’entretien des infrastructures (administration du système),
mais aussi de mettre en place et de faire respecter un règlement intérieur
(modération, administration), voire d’assurer les bonnes relations avec
les propriétaires voisins s’il décide de se fédérer avec eux (politique
de fédération).
’S e an neach no, mar as trice, am buidheann de dhaoine
(comann, companaidh, urras is msaa.) a thairgeas seirbheis air loidhne a th’ ann an “solaraiche òstaidh”.
Gu prataigeach, bidh frithealaiche aig na daoine sin
air an do stàlaich iad bathar-bog (m.e. bathar-bog Mobilizon).
’S urrainn dhan mhòr-shluagh an stàladh seo dhen bhathar-bhog ris an can sinn “ionstans” inntrigeadh air loidhne
mar làrach-lìn Mobilizon.

Mar sin, ’s urrainn dhan mhòr-shluagh an t-ionstans inntrigeadh is eadar-ghnìomhan a ghabhail leis is iadsan a’ cruthachadh cunntais, a’ foillseachadh tachartasan, a’ dèanamh deasbad is msaa.
ann am buidhnean.
’S e fiosrachadh digiteach a tha sna gnìomhan sin uile, mar sin
’s e dàta a th’ annta a tha ’ga òstadh air clàr-cruaidh frithealaiche an òstair.

Tha òstair-lìn coltach ri uachdaran a dh’fhosgail an taigh aca dhan t-sluagh. ’S e an dreuchd a th’ aca gun dèan iad obair-ghlèidhidh air a’ bhun-structar (rianachd an t-siostaim)
ach gun stèidhich is gun èignich iad riaghailtean ionadail cuideachd
(maorsainneachd, rianachd) no fiù ’s gun dèan iad cinnteach gum bi dàimh chàirdeil
ri sealbhadairean san nàbaidheachd ann ma chuireas an t-òstair roimhe gun dèan iad co-nasgadh leotha-san (poileasaidhean co-nasgaidh).
a month ago
User avatar gunchleoc

Translation uploaded

JoinMobilizon / FAQGaelic

C’est quoi un hébergeur ?
Dè th’ ann an òstair / solaraiche òstaidh?
a month ago
User avatar gunchleoc

Translation uploaded

JoinMobilizon / FAQGaelic

Lorsqu’une personne installe Mobilizon sur son serveur, elle crée une
_instance_ de Mobilizon. Concrètement, il s’agit d’un _site web_ généré
et géré par le logiciel Mobilizon.

Ce site web Mobilizon permet à des personnes de créer des comptes, des
groupes, des événements, etc. : les données ainsi créées se nichent alors
sur le disque dur du serveur de l’instance Mobilizon. C’est pour cela qu’on
dit aussi qu’il s’agit d’un _hébergement_.

On peut comparer ces hébergements à des locaux, comme une maison des
associations ou un immeuble d’appartements. Chaque personne se créant un
compte installe ses affaires (ses données, ses contenus) dans l’appartement.
Chaque groupe créé prend possession, en quelque sorte, d’une des salles communes.

Les utilisateurs et utilisatrices de ces locaux peuvent avoir l’impression
de s’approprier les lieux… mais concrètement, le propriétaires des murs,
celui qui est en capacité d’instaurer un règlement intérieur et de le
faire respecter, c’est l’hébergeur.
Nuair a stàlaicheas cuideigin Mobilizon air an fhrithealaiche aca, cruthaichidh iad
_ionstans_ de Mhobilizon. ’S e _làrach-lìn_ a tha sin a tha ’ga gintinn
’s ’ga stiùireadh le bathar-bog Mobilizon.

Bheir an làrach-lìn Mobilizon sin comas dhan luchd-cleachdaidh gun cruthaich iad cunntas,
buidhnean, tachartasan is msaa. Thèid an dàta a chruthachadh ’s a neadachadh
air clàr-cruaidh frithealaiche an ionstans de Mhobilizon an uairsin. Seo as adhbhar
gun can sinn _òstadh_ ris cuideachd.

’S urrainn dhut beachdachadh air ionstans mar ionad coimhearsnachd no togalach fhlataichean. Stàlaichidh gach neach a chruthaicheas cunntas
na sealbhan pearsanta (an dàta ’s an t-susbaint digiteach) aca san àite-fuirich.
Gabhaidh gach buidheann a thèid a chruthachadh sealbh air seòmar coitcheann.

Dh’fhaoidte gun saoil luchd-cleachdaidh nan seòmraichean sin gur ann
leothasan a tha an togalach… gidheadh, ’s ann aig an t-òstair
a tha sna ballachan agus is easan a stèidhicheas na riaghailtean coitcheann agus na dòighean air an dèid an èigneachadh.
a month ago
User avatar gunchleoc

Translation uploaded

JoinMobilizon / FAQGaelic

C’est quoi une instance ?
Dè a th’ ann an ionstans?
a month ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity