User avatar mkljczk

New translation

Framasoft / HomePolish

2 years ago
User avatar None

New string to translate

Framasoft / HomePolish

1 new string to translate appeared in the translation. 2 years ago
User avatar None

Resource update

Framasoft / HomePolish

The "src/translations/pl/home.yml" file was changed. 2 years ago
User avatar None

Committed changes

Framasoft / HomePolish

Committed changes 2 years ago
User avatar mkljczk

New translation

Framasoft / HomePolish

2 years ago
User avatar mkljczk

New translation

Framasoft / HomePolish

2 years ago
User avatar mkljczk

New translation

Framasoft / HomePolish

2 years ago
User avatar mkljczk

New translation

Framasoft / HomePolish

2 years ago
User avatar mkljczk

New translation

Framasoft / HomePolish

2 years ago
User avatar mkljczk

New translation

Framasoft / HomePolish

2 years ago
User avatar mkljczk

New translation

Framasoft / HomePolish

2 years ago
User avatar mkljczk

New translation

Framasoft / HomePolish

2 years ago
User avatar mkljczk

New translation

Framasoft / HomePolish

2 years ago
User avatar mkljczk

New translation

Framasoft / HomePolish

2 years ago
User avatar mkljczk

New translation

Framasoft / HomePolish

2 years ago
User avatar mkljczk

Marked for edit

Framasoft / HomePolish

2 years ago
User avatar mkljczk

New translation

Framasoft / HomePolish

2 years ago
User avatar mkljczk

New translation

Framasoft / HomePolish

2 years ago
User avatar mkljczk

New translation

Framasoft / HomePolish

2 years ago
User avatar mkljczk

New translation

Framasoft / HomePolish

2 years ago

Search