Key English Polish
00:00:41.788-->00:00:44.056 without paying for more disk space. bez konieczności większych opłat za przestrzeń dyskową.
00:00:44.577-->00:00:46.425 This is the base of the web! Jest to podstawą dla sieci!
00:00:47.385-->00:00:49.005 P2P streaming Streaming P2P
00:00:49.638-->00:00:50.938 You don't need a data-center Nie potrzebujesz wielkiego centrum danych
00:00:50.938-->00:00:52.213 to run PeerTube. aby uruchomić PeerTube.
00:00:52.422-->00:00:54.146 When someone watches a video, Kiedy ktoś ogląda film,
00:00:54.146-->00:00:55.446 it is streamed directly jest on streamowany bezpośrednio
00:00:55.446-->00:00:57.212 from the PeerTube instance. z instancji PeerTube.
00:00:57.697-->00:00:58.813 When several people watch Kiedy wiele osób ogląda
00:00:58.813-->00:01:00.515 simultaneously the same video, jednocześnie ten sam film,
00:01:01.135-->00:01:02.835 bits of the video are shared jego fragmenty są udostępniane
00:01:02.835-->00:01:04.452 between them in the background. między nimi w tle.
00:01:04.761-->00:01:05.994 Peer-to-peer streaming Strumieniowanie peer-to-peer
00:01:05.994-->00:01:07.694 makes video streaming resilient czyni strumieniowanie filmów bardziej elastycznym
00:01:07.694-->00:01:09.460 and efficent: i efektywnym:
00:01:09.460-->00:01:10.590 a successfull video film osiągający sukces
00:01:10.590-->00:01:12.241 shouldn't bring an instance down. nie powinien sprawić że instancja przestanie działać.
00:01:13.226-->00:01:15.005 User freedom Wolność użytkowników
00:01:15.005-->00:01:16.578 Peertube is an open-source software PeerTube jest oprogramowaniem otwartoźródłowym
00:01:16.578-->00:01:18.889 with community-driven development. rozwijanym przez społeczność.