Key English Occitan
add-glitter Add glitter Ajustar de palhetas
add-rick Add Rick face Ajustar lo cap a Rick
author Author L’autor
bark Tree bark Rusca d’arbre
beer Beer Bièrra
bg-img Choose a background image Causissètz l’imatge de fons
bgr-color Begin gradient color Primièr color del degradat
bg-type Background type Tipe de fons
bgu-color Background color Color de fons
bold Bold Gras
border-thickness Thickness Espessor
border-txt Border Bòrds
bridge Bridge Pont
bt Bottom to top De bas en naut
color Color Color
corners Corners shape Forma dels caires
corners-rounded Rounded corners Caires arredondits
corners-square Square corners Caires dreits
custom-img Upload a background image Utilizar un imatge personalizat
custom-img-text Custom image Imatge personalizat