English Dutch
Yoruba Yoruba
Zhuang Zhuang
Zulu Zoeloe
South African Sign Language Zuid-Afrikaanse gebarentaal
South Ndebele Zuid-Ndebele
Southern Sotho Zuid-Sotho
Komi Zurjeens
Swedish Zweeds
Swedish Sign Language Zweedse gebarentaal