English Vietnamese
Video Player Trình phát Video
Play Phát
Pause Tạm ngừng
Replay Phát lại
Current Time Thời điểm hiện tại
Duration Độ dài
Remaining Time Thời gian còn lại
Stream Type Kiểu stream
LIVE TRỰC TIẾP
Loaded Đã tải
Progress Quá trình
Progress Bar Thanh quá trình
progress bar timing: currentTime={1} duration={2} progress bar timing: currentTime={1} duration={2}
Fullscreen Toàn màn hình
Non-Fullscreen Thu nhỏ màn hình
Mute Tắt tiếng
Unmute Mở tiếng
Playback Rate Playback Rate
Subtitles Phụ đề
subtitles off phụ đề tắt