English Vietnamese
{1} is loading. Đang tải {1}.
A network error caused the media download to fail part-way. Lỗi mạng khiến quá trình stream bị thất bại giữa chừng.
Audio Player Trình phát Âm thanh
Audio Track Nhạc nền
Auto Tự động
Background Nền
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window. Đang mở cửa sổ hộp thoại. Thoát lúc này sẽ huỷ bỏ và đóng cửa sổ.
Black Đen
Blue Xanh dương
Captions Mô tả
Caption Settings Dialog Hộp thoại thiết lập Caption
captions off mô tả tắt
captions settings thiết lập tựa đề
Casual Bình thường
Chapters Tập
Close Đóng
Close Modal Dialog Đóng hộp thoại
Copy embed code Nhúng
Copy magnet URI Chép URL magnet
Copy the video URL Chép URL video