English Vietnamese
End of dialog window. Hết cửa sổ hộp thoại.
{1} is loading. Đang tải {1}.
Uses P2P, others may know you are watching this video. Khi dùng P2P, người khác có thể biết bạn đang xem video này.