English Tamil
Monospace Sans-Serif Monospace Sans-Serif
Monospace Serif Monospace Serif
Proportional Serif Proportional Serif