English Albanian
Magenta E purpur
Yellow E verdhë
Black E zezë
Font Family Familje Shkronjash
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window. Fillim i dritares së dialogëve. Shtypja e tastit Esc do ta anulojë veprimin dhe mbyllë dritaren.
Buffer State Gjendje Buffer-i
Audio Track Gjurmë Audio
Semi-Transparent Gjysmë të Tejdukshme
Cyan Gurkali
, opens captions settings dialog , hap dialogun e rregullimeve të legjendave
, opens descriptions settings dialog , hap dialogun e rregullimeve të përshkrimeve
, opens subtitles settings dialog , hap dialogun e rregullimeve të titrave
End of dialog window. Hap dritare dialogu.
Dropshadow Hija
Mute Hiqi zërin
Casual Informal
Non-Fullscreen Jo sa tërë ekrani
Small Caps Kapitale të Vogla
Chapters Kapituj
This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button. Kjo dritare modale mund të mbyllet duke shtypur tastin Esc ose duke aktivizuar butonin e mbylljes.