English Albanian
Player mode
The video failed to play, will try to fast forward.
{1} is loading. {1} po ngarkohet.
{1} seconds {1} seconds
None Asnjë
Auto Auto
Blue Blu
Buffer Progress Buffer Progress
Quality Cilësi
Caption Settings Dialog Dialog Rregullimesh Legjendash
disabled disabled
Window Dritare
Modal Window Dritare Modale
White E bardhë
Progress Ecuri
Green E gjelbër
Viewport / Frames Ekran / Kuadro
Red E kuqe
enabled enabled
You aborted the media playback E ndërpretë luajtjen e medias