English Albanian
Download Breakdown Zbërthim Shkarkimesh
Live Latency Vonesë Në Transmetim të Drejtpërdrejtë
Volume Volume
Network Activity Veprimtari në Rrjet
Video UUID UUID Videoje
Loaded U ngarkua
Done U bë
Subtitles/CC Titra/CC
Subtitles Titra
Captions Titra
Transparent Të tejdukshme
Depressed Të shtypura
Total Transfered Të shpërngulur Gjithsej
Uniform Të njëtrajtshme
Text Tekst
Raised Të fryra
No compatible source was found for this media. S’u gjet burim i përputhshëm për këtë media.
Text Edge Style Stil Teksti Skajesh
Stats for nerds Statistika për të fiksuar
Progress Bar Shtyllë Ecurie