English Norwegian Bokmål
Audio Player Lydspiller
Video Player Videospiller
Play Spill av
Pause Pause
Replay Gjenta
Current Time Nåværende tid
Duration Varighet
Remaining Time Gjenværende
Stream Type Strømtype
LIVE SANNTIDSVISNING
Loaded Innlastet
Progress Framdrift
Progress Bar Framdriftsviser
progress bar timing: currentTime={1} duration={2} {1} av {2}
Fullscreen Fullskjermsvisning
Non-Fullscreen Ikke-fullskjerm
Mute Forstum
Unmute Opphev forstumming
Playback Rate Avspillingshastighet
Subtitles Undertekster