English Lojban
Current Time temci lo krasi lo cabna
Duration temci
Remaining Time temci lo cabna lo fanmo
Stream Type tivni te klesi
LIVE .i ca'o tivni
Loaded .i mo'u samymo'i
Progress ni mulno
Progress Bar nilmulyuidje
progress bar timing: currentTime={1} duration={2} {1} moi lo se {2} mei
Fullscreen nu co'a vidnyselclu
Non-Fullscreen nu co'u vidnyselclu
Mute nu co'a smaji
Unmute nu co'u smaji
Playback Rate ni lo nu ganvi cu sutra
Subtitles vidvi vlapoi
subtitles off
Captions vidvi vlapoi
captions off
Chapters
Descriptions skicu vlapoi