Key English Vietnamese
4665274432258993920 A channel is an entity in which you upload your videos. Creating several of them helps you to organize and separate your content.<x id="LINE_BREAK"/> For example, you could decide to have a channel to publish your piano concerts, and another channel in which you publish your videos talking about ecology. Một kênh là nơi bạn mà đăng video lên. Tạo nhiều kênh sẽ giúp bạn sắp xếp và chia nội dung của bạn hợp lí. <x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br/&gt;"/> Ví dụ: bạn có thể tạo một kênh để đăng các buổi hòa nhạc piano của bạn và một kênh khác để đăng các video nói về bảo vệ môi trường.
687548610091961489 By <x id="INTERPOLATION"/> Bởi <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ video.byAccount }}"/>
2013324644839511073 Cannot retrieve OAuth Client credentials: <x id="PH" equiv-text="err.text"/>. Ensure you have correctly configured PeerTube (config/ directory), in particular the "webserver" section. Không thể truy xuất thông tin đăng nhập ứng dụng khách OAuth: <x id="PH"/>. Hãy chắc rằng bạn đã cấu hình đúng PeerTube (config/ directory), đặc biệt là phần "webserver".
3030338154442300172 Created <x id="ICU" xid="498463490165953744" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {1 playlist} other {{{ pagination.totalItems }} playlists}}"/> Đã tạo <x id="ICU" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {1 playlist} other {{{ pagination.totalItems }} playlists}}"/>
2092225601747599163 Created <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Đã tạo <x id="START_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;p-sortIcon&gt;"/> <x id="CLOSE_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/>
7692347838587821095 Date <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Ngày <x id="START_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;p-sortIcon&gt;"/> <x id="CLOSE_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/>
8890926675057871150 Delete from <x id="INTERPOLATION"/> Xóa khỏi <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ playlist?.displayName }}"/>
5340005218109333045 Filters <x id="START_TAG_SPAN"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN"/> Bộ lọc <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ numberOfFilters() }}"/> <x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/>
293476877021544115 Import <x id="INTERPOLATION"/> Nhập <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ videoName }}"/>
9012879216268259096 Schedule publication (<x id="INTERPOLATION"/>) Lên lịch xuất bản ( <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ calendarTimezone }}"/>)
3044142083883783523 Updated <x id="INTERPOLATION"/> Cập nhật <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ playlist.updatedAt | myFromNow }}"/>
4766833966971572147 Upload <x id="INTERPOLATION"/> Tải lên <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ videoName }}"/>
5535545444690528619 View <x id="ICU" xid="2084023438878610739" equiv-text="{comment.totalReplies, plural, =1 {1 reply} other {{{ comment.totalReplies }} replies}}"/> Xem <x id="ICU" equiv-text="{comment.totalReplies, plural, =1 {1 reply} other {{{ comment.totalReplies }} replies}}"/>
127329338495775339 View <x id="ICU" xid="2084023438878610739" equiv-text="{comment.totalReplies, plural, =1 {1 reply} other {{{ comment.totalReplies }} replies}}"/> from <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ video?.account?.displayName || 'the author' }}"/> Xem <x id="ICU" equiv-text="{comment.totalReplies, plural, =1 {1 reply} other {{{ comment.totalReplies }} replies}}"/> từ <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ video?.account?.displayName || 'the author' }}"/>
6390009909920475335 View <x id="ICU" xid="2084023438878610739" equiv-text="{comment.totalReplies, plural, =1 {1 reply} other {{{ comment.totalReplies }} replies}}"/> from <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ video?.account?.displayName || 'the author' }}"/> and others Xem <x id="ICU" equiv-text="{comment.totalReplies, plural, =1 {1 reply} other {{{ comment.totalReplies }} replies}}"/> từ <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ video?.account?.displayName || 'the author' }}"/> và những cái khác
1258618443362430782 <x id="ICU" xid="1879828604800763221" equiv-text="{abuse.countReportsForReporter, plural, =1 {1 report} other {{{ abuse.countReportsForReporter }} reports}}"/><x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span class=&quot;ml-1 glyphicon glyphicon-flag&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/> <x id="ICU" equiv-text="{abuse.countReportsForReportee, plural, =1 {1 báo cáo} other {{{ abuse.countReportsForReportee }} báo cáo}}"/><x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span class=&quot;ml-1 glyphicon glyphicon-flag&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/>
8856905278208146821 <x id="ICU" xid="8553183884518584864" equiv-text="{getTotalVideosOf(videoChannel), plural, =1 {1 videos} other {{{ getTotalVideosOf(videoChannel) }} videos}}"/> <x id="ICU" equiv-text="{getTotalVideosOf(videoChannel), plural, =1 {1 video} other {{{ getTotalVideosOf(videoChannel) }} video}}"/>
7804724824750282316 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pagination.totalItems | myNumberFormatter }}"/> <x id="ICU" xid="3148804384763272950" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {result} other {results}}"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pagination.totalItems | myNumberFormatter }}"/> <x id="ICU" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {kết quả} other {kết quả}}"/>
1780056719120519633 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pagination.totalItems }}"/> <x id="ICU" xid="3148804384763272950" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {result} other {results}}"/> for "<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ search }}"/>" <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pagination.totalItems }}"/> <x id="ICU" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {result} other {results}}"/> cho "<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ search }}"/>"