Key English Vietnamese
1258618443362430782 <x id="ICU" xid="1879828604800763221" equiv-text="{abuse.countReportsForReporter, plural, =1 {1 report} other {{{ abuse.countReportsForReporter }} reports}}"/><x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span class=&quot;ml-1 glyphicon glyphicon-flag&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/> <x id="ICU" equiv-text="{abuse.countReportsForReportee, plural, =1 {1 báo cáo} other {{{ abuse.countReportsForReportee }} báo cáo}}"/><x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span class=&quot;ml-1 glyphicon glyphicon-flag&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/>
127329338495775339 View <x id="ICU" xid="2084023438878610739" equiv-text="{comment.totalReplies, plural, =1 {1 reply} other {{{ comment.totalReplies }} replies}}"/> from <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ video?.account?.displayName || 'the author' }}"/> Xem <x id="ICU" equiv-text="{comment.totalReplies, plural, =1 {1 reply} other {{{ comment.totalReplies }} replies}}"/> từ <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ video?.account?.displayName || 'the author' }}"/>
1780056719120519633 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pagination.totalItems }}"/> <x id="ICU" xid="3148804384763272950" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {result} other {results}}"/> for "<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ search }}"/>" <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pagination.totalItems }}"/> <x id="ICU" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {result} other {results}}"/> cho "<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ search }}"/>"
2013324644839511073 Cannot retrieve OAuth Client credentials: <x id="PH" equiv-text="err.text"/>. Ensure you have correctly configured PeerTube (config/ directory), in particular the "webserver" section. Không thể truy xuất thông tin đăng nhập ứng dụng khách OAuth: <x id="PH"/>. Hãy chắc rằng bạn đã cấu hình đúng PeerTube (config/ directory), đặc biệt là phần "webserver".
2092225601747599163 Created <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Đã tạo <x id="START_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;p-sortIcon&gt;"/> <x id="CLOSE_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/>
293476877021544115 Import <x id="INTERPOLATION"/> Nhập <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ videoName }}"/>
3030338154442300172 Created <x id="ICU" xid="498463490165953744" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {1 playlist} other {{{ pagination.totalItems }} playlists}}"/> Đã tạo <x id="ICU" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {1 playlist} other {{{ pagination.totalItems }} playlists}}"/>
3044142083883783523 Updated <x id="INTERPOLATION"/> Cập nhật <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ playlist.updatedAt | myFromNow }}"/>
4665274432258993920 A channel is an entity in which you upload your videos. Creating several of them helps you to organize and separate your content.<x id="LINE_BREAK"/> For example, you could decide to have a channel to publish your piano concerts, and another channel in which you publish your videos talking about ecology. Một kênh là nơi bạn mà đăng video lên. Tạo nhiều kênh sẽ giúp bạn sắp xếp và chia nội dung của bạn hợp lí. <x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br/&gt;"/> Ví dụ: bạn có thể tạo một kênh để đăng các buổi hòa nhạc piano của bạn và một kênh khác để đăng các video nói về bảo vệ môi trường.
4766833966971572147 Upload <x id="INTERPOLATION"/> Tải lên <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ videoName }}"/>
5340005218109333045 Filters <x id="START_TAG_SPAN"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN"/> Bộ lọc <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ numberOfFilters() }}"/> <x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/>
5535545444690528619 View <x id="ICU" xid="2084023438878610739" equiv-text="{comment.totalReplies, plural, =1 {1 reply} other {{{ comment.totalReplies }} replies}}"/> Xem <x id="ICU" equiv-text="{comment.totalReplies, plural, =1 {1 reply} other {{{ comment.totalReplies }} replies}}"/>
6390009909920475335 View <x id="ICU" xid="2084023438878610739" equiv-text="{comment.totalReplies, plural, =1 {1 reply} other {{{ comment.totalReplies }} replies}}"/> from <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ video?.account?.displayName || 'the author' }}"/> and others Xem <x id="ICU" equiv-text="{comment.totalReplies, plural, =1 {1 reply} other {{{ comment.totalReplies }} replies}}"/> từ <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ video?.account?.displayName || 'the author' }}"/> và những cái khác
687548610091961489 By <x id="INTERPOLATION"/> Bởi <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ video.byAccount }}"/>
7692347838587821095 Date <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Ngày <x id="START_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;p-sortIcon&gt;"/> <x id="CLOSE_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/>
7804724824750282316 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pagination.totalItems | myNumberFormatter }}"/> <x id="ICU" xid="3148804384763272950" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {result} other {results}}"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pagination.totalItems | myNumberFormatter }}"/> <x id="ICU" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {kết quả} other {kết quả}}"/>
8856905278208146821 <x id="ICU" xid="8553183884518584864" equiv-text="{getTotalVideosOf(videoChannel), plural, =1 {1 videos} other {{{ getTotalVideosOf(videoChannel) }} videos}}"/> <x id="ICU" equiv-text="{getTotalVideosOf(videoChannel), plural, =1 {1 video} other {{{ getTotalVideosOf(videoChannel) }} video}}"/>
8890926675057871150 Delete from <x id="INTERPOLATION"/> Xóa khỏi <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ playlist?.displayName }}"/>
9012879216268259096 Schedule publication (<x id="INTERPOLATION"/>) Lên lịch xuất bản ( <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ calendarTimezone }}"/>)