Key English Vietnamese
7508177761852352782 You can comment using an account on any ActivityPub-compatible instance (PeerTube/Mastodon/Pleroma account for example). Bạn có thể bình luận bằng một tài khoản ActivityPub (ví dụ PeerTube/Mastodon/Pleroma...)
968295009933361070 Too many attempts, please try again after <x id="PH"/> minutes. Bạn đã thực hiện điều này quá nhiều lần, xin thử lại sau <x id="PH"/> phút.
1794219875546376069 User <x id="PH"/> unbanned. Đã bỏ chặn người dùng <x id="PH"/>.
2448281151916042849 User <x id="PH"/> banned. Đã chặn người dùng <x id="PH"/> .
2115592966120408375 Copied Đã chép.
8150022485860412528 Account <x id="PH"/> muted. Đã tắt tiếng tài khoản <x id="PH"/>.
5437132245714159662 Video name is required. Video cần có tên
240096858386658337 Admin email is required. Yêu cầu email của quản trị viên
8390073108781420493 Request new verification email. Yêu cầu thư xác nhận mới