Key English Vietnamese
8150022485860412528 Account <x id="PH"/> muted. Đã tắt tiếng tài khoản <x id="PH"/>.
240096858386658337 Admin email is required. Yêu cầu email của quản trị viên
2115592966120408375 Copied Đã chép.
8390073108781420493 Request new verification email. Yêu cầu thư xác nhận mới
968295009933361070 Too many attempts, please try again after <x id="PH"/> minutes. Bạn đã thực hiện điều này quá nhiều lần, xin thử lại sau <x id="PH"/> phút.
2448281151916042849 User <x id="PH"/> banned. Đã chặn người dùng <x id="PH"/> .
1794219875546376069 User <x id="PH"/> unbanned. Đã bỏ chặn người dùng <x id="PH"/>.
5437132245714159662 Video name is required. Video cần có tên
7508177761852352782 You can comment using an account on any ActivityPub-compatible instance (PeerTube/Mastodon/Pleroma account for example). Bạn có thể bình luận bằng một tài khoản ActivityPub (ví dụ PeerTube/Mastodon/Pleroma...)