Key English Vietnamese
1794219875546376069 User <x id="PH"/> unbanned. Đã bỏ chặn người dùng <x id="PH"/>.
2115592966120408375 Copied Đã chép.
240096858386658337 Admin email is required. Yêu cầu email của quản trị viên
2448281151916042849 User <x id="PH"/> banned. Đã chặn người dùng <x id="PH"/> .
5437132245714159662 Video name is required. Video cần có tên
7508177761852352782 You can comment using an account on any ActivityPub-compatible instance (PeerTube/Mastodon/Pleroma account for example). Bạn có thể bình luận bằng một tài khoản ActivityPub (ví dụ PeerTube/Mastodon/Pleroma...)
8150022485860412528 Account <x id="PH"/> muted. Đã tắt tiếng tài khoản <x id="PH"/>.
8390073108781420493 Request new verification email. Yêu cầu thư xác nhận mới
968295009933361070 Too many attempts, please try again after <x id="PH"/> minutes. Bạn đã thực hiện điều này quá nhiều lần, xin thử lại sau <x id="PH"/> phút.