Key English Vietnamese
1056145626640340519 Video added in <x id="PH"/> at timestamps <x id="PH_1"/> Video được thêm vào <x id="PH"/> at timestamps <x id="PH_1"/>
1794219875546376069 User <x id="PH"/> unbanned. Đã bỏ chặn người dùng <x id="PH"/>.
2448281151916042849 User <x id="PH"/> banned. Đã chặn người dùng <x id="PH"/> .
293476877021544115 Import <x id="INTERPOLATION"/> Nhập <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ videoName }}"/>
4766833966971572147 Upload <x id="INTERPOLATION"/> Tải lên <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ videoName }}"/>
4884272193574287483 Do you really want to unban <x id="PH"/> users? Bạn có chắc muốn bỏ chặn <x id="PH"/> người dùng?
5340005218109333045 Filters <x id="START_TAG_SPAN"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN"/> Bộ lọc <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ numberOfFilters() }}"/> <x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/>
687548610091961489 By <x id="INTERPOLATION"/> Bởi <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ video.byAccount }}"/>
7692347838587821095 Date <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Ngày <x id="START_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;p-sortIcon&gt;"/> <x id="CLOSE_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/>
8150022485860412528 Account <x id="PH"/> muted. Đã tắt tiếng tài khoản <x id="PH"/>.
8269144351796756896 Do you really want to unban <x id="PH"/>? Bạn có chắc muốn bỏ chặn <x id="PH"/>?
9012879216268259096 Schedule publication (<x id="INTERPOLATION"/>) Lên lịch xuất bản ( <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ calendarTimezone }}"/>)
968295009933361070 Too many attempts, please try again after <x id="PH"/> minutes. Bạn đã thực hiện điều này quá nhiều lần, xin thử lại sau <x id="PH"/> phút.