Key English Vietnamese
4884272193574287483 Do you really want to unban <x id="PH"/> users? Bạn có chắc muốn bỏ chặn <x id="PH"/> người dùng?
8269144351796756896 Do you really want to unban <x id="PH"/>? Bạn có chắc muốn bỏ chặn <x id="PH"/>?