Key English Vietnamese
ngb.pagination.previous « «
ngb.pagination.first «« ««
ngb.pagination.next » »
ngb.pagination.last »» »»
5514849824631859021 100GB 100GB
616370606803836610 100MB 100MB
7709767791012306261 1080p 1080p
7641416475804061087 10GB 10GB
4941148355486671862 10 hours 10 giờ
3977630500122496087 10MB 10MB
3671005503070777897 1440p 1440p
7756250490108954499 144p 144p
3927517496763161987 1 day ago 1 ngày trước
1541266817985876981 1GB 1GB
3596798855644241001 1 host (without "http://"), account handle or channel handle per line 1 host (không có "http://"), địa chỉ tài khoản hoặc địa chỉ kênh mỗi dòng
3516494528184217808 1 host (without "http://") per line 1 host (mà không "http://") mỗi dòng
5250062810079582285 1 hour 1 giờ
6285422673271535468 1 hour ago 1 giờ trước
6291055174438137560 ~ 1 minute ~ 1 phút
6874778750344205852 1 month ago 1 tháng trước