Key English Vietnamese
1000468652492651683 Report reason is required. Yêu cầu lý do báo cáo.
1000724328916033777 Multiple ways to subscribe to the current channel Có nhiều cách để đăng ký kênh này
1006562256968398209 video video
1009095940160473792 URL parameter is missing in URL parameters Tham số URL bị thiếu
1019755749203839300 Username cannot be more than 50 characters long. Độ dài tối đa 50 ký tự.
1035838766454786107 Audio-only Chỉ có âm thanh
104404386496394770 Delete playlist Xóa danh sách phát
1055254162789146714 Comments are disabled. Đã tắt bình luận.
1056145626640340519 Video added in <x id="PH"/> at timestamps <x id="PH_1"/> Video được thêm vào <x id="PH"/> at timestamps <x id="PH_1"/>
1068153312491986796 Display privacy warning Hiện cảnh báo riêng tư
1071721880474488785 Import Nhập
107448797428840891 Reset my password Đặt lại mật khẩu
1074634769552897790 Video name has leading or trailing whitespace. Tên video không được để khoảng trống.
1087181129481039628 Normal live Livestream thường
1097932116708163073 This website is powered by PeerTube Vận hành bởi PeerTube
1099619384694370156 Video caption language is required. Yêu cầu ngôn ngữ phụ đề.
1099684476181448167 Password cannot be more than 255 characters long. Mật khẩu phải ngắn hơn 255 kí tự.
1102717806459547726 Refresh Làm tươi
1109780973109145433 Report reason must be at least 2 characters long. Lý do báo cáo phải ít nhất 2 ký tự.
1109977718843277527 November Tháng Mười Một