Key English Vietnamese
ngb.timepicker.minutes Minutes Phút
ngb.timepicker.increment-hours Increment hours Giờ tăng
ngb.timepicker.decrement-hours Decrement hours Giờ giảm
ngb.timepicker.increment-minutes Increment minutes Phút tăng
ngb.timepicker.decrement-minutes Decrement minutes Phút giảm
ngb.timepicker.SS SS SS
ngb.timepicker.seconds Seconds Giây
ngb.timepicker.increment-seconds Increment seconds Giây tăng
ngb.timepicker.decrement-seconds Decrement seconds Giây giảm
ngb.timepicker.PM <x id="INTERPOLATION"/> <x id="INTERPOLATION"/>
ngb.timepicker.AM <x id="INTERPOLATION"/> <x id="INTERPOLATION"/>
ngb.toast.close-aria Close Đóng
219462505467671767 Close the left menu Đóng thanh menu
3455550526898419928 Open the left menu Mở thanh menu
9075761896562520962 You don't have notifications. Bạn không có thông báo.
3780281836273462589 <x id="INTERPOLATION"/> published a new video: <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> đăng một video mới: <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/>
3861380964267994829 The notification concerns a video now unavailable Thông báo có liên quan tới một video không khả dụng
5067946665521007036 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been unblocked Video của bạn <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> vừa được mở khoá
7127745751169269971 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been blocked Video của bạn <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> vừa bị khoá
506794214492992969 <x id="START_LINK"/>A new video abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK"/> Một video quấy rối<x id="CLOSE_LINK"/> vừa tạo trên <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>