Key English Galician
8858527736400081688 This video contains mature or explicit content. Are you sure you want to watch it? Este vídeo contén contido explicito ou adulto. Tes certeza de querer velo?
3937119019020041049 Mature or explicit content Contido explícito ou adulto
1755474755114288376 Up Next A seguir
2159130950882492111 Cancel Cancelar
3354816756665089864 Autoplay is suspended Reprodución automática suspendida
7895294730547405228 Enter/exit fullscreen (requires player focus) Entrar/Saír da pantalla completa (require foco no reprodutor)
7618388257165864759 Play/Pause the video (requires player focus) Reproducir/Pausar o vídeo (require foco no reprodutor)
7761890399634216630 Mute/unmute the video (requires player focus) Acalar/Restablecer o vídeo (require foco no reprodutor)
5996585232248234904 Skip to a percentage of the video: 0 is 0% and 9 is 90% (requires player focus) Saltar a unha porcentaxe do vídeo: 0 é 0% e 9 é 90% (require foco no reprodutor)
3748765405903319998 Increase the volume (requires player focus) Aumentar volume (require foco no reprodutor)
5810704036407159982 Decrease the volume (requires player focus) Diminuír volume (require foco no reprodutor)
2622048822548065691 Seek the video forward (requires player focus) Saltar adiante no vídeo (require foco no reprodutor)
6540078205109221153 Seek the video backward (requires player focus) Saltar atrás no vídeo (require foco no reprodutor)
1956491957766210808 Increase playback rate (requires player focus) Aumentar taxa de reprodución (require foco no reprodutor)
5495529997674803186 Decrease playback rate (requires player focus) Diminuir taxa de reprodución (require foco no reprodutor)
3178343147230721210 Navigate in the video frame by frame (requires player focus) Navegar fotograma a fotograma (require foco no reprodutor)
8025996572234182184 Like the video Gústame o vídeo
7692127636377222448 Dislike the video Retirar o gústame
1729036051846673606 When active, the next video is automatically played after the current one. Se está activo, o seguinte vídeo reprodúcese automáticamente tras o actual.
2431286785954354122 Recently added Engadidos recentemente